• sahypa_banner

Önümler

FI-I 640X480 ýapyk durnukly gurnama LED displeýleri

Gysga düşündiriş:

SandsLED 640X480 ýapyk durnukly gurnama LED displeýleri magnit sorujy dizaýny, öň hyzmatyny kabul edýär.Çalt gulplanan “Die-Casting” alýumin kabenti, gulplamak üçin diňe 5 sekunt gerek bolýar. Dürli islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin müşderileri 90 dereje bölüp bolýar. Öňdäki hyzmatyň içindäki LED displeýinde ýylylygyň ýaýramagy, ýokary ýagtylygy, pes güýji sarp etmegi, ýönekeý görnüşi, we aşa inçe we ultra-ýeňil şkaf gowy ýylylyk ýaýramagy, az energiýa sarp etmegi, ýokary kontrast, giň reňkli gamut, ýokary reňkli köpelmek, hemişelik ýagtylyk, uly görmek burçy we ýönekeý görnüşe eýe.


Önümiň jikme-jigi

Ajaýyp wizual effekt

SandsLED 640X480 ýapyk LED ekrany ýokary ýagtylyk, giň burç we ýokary tekizlik aýratynlyklaryna eýedir, şonuň üçin görüş effekti has gowy bolar.Içerki LED ekranyň iň ýokary ýagtylygy 2000md / m2-e ýetip biler, bu beýleki uly ekran displeýlerinden has ýokarydyr.Mundan başga-da, ýapyk LED ekranyň iň ýokary görüş burçy 160 gradusdan geçýär we size has giňişleýin görnüş berýär.Has möhümi, ýapyk LED ekranda ulanylýan lampa monjuk enjamy tagtada.Şonuň üçin hatda bölüniş, has gowy görmek effekti bolan boşluklar we bölek bellikleri bolmazdan umumy tekizlige ýetip biler.Mundan başga-da, has ynsanperwerleşdirilen ýapyk ýagtylygyň intensiwligine görä ýagtylygy sazlap bilýär.

1587086956308_855126

Aşaky ölen ýagtylyk derejesi we has ýokary durnuklylyk

Adaty SMD ýerüsti gurnama gaplama usulyna goşmaça, ýapyk LED displeý ekrany indi COB gaplamak we beýleki gaplama usullary bilen gaplanýar.Gaplamak usulynyň üýtgemegi we film örtügi, ýelim doldurmak we beýleki amallary goşmak bilen tehnologiýany kämilleşdirmek arkaly, ýapyk LED displeý ekranynyň lampa monjuklarynyň durnuklylygy ep-esli ýokarlanýar.Indi köp öndürijiler Guoxing ýaly meşhur markalaryň lampa monjuklaryny ulanýarlar,

ölen ýagtylygyň tizligini peseltmäge belli bir derejede täsir edýär, Durnuklylyk hem has gowy bolmaly.

未 标题 -1

Iň ýokary wezipeler

“SandsLED 640X480” ýapyk LED ekranlar magnit siňdiriş dizaýnyny, öňdäki tehniki hyzmaty kabul edýär. Çalt gulplanan alýumin kabinasy, gulpy bary-ýogy 5 sekunt alýar, işlemek aňsat. Müşderiler dürli zerurlyklaryňyzy kanagatlandyrmak üçin 90 dereje bölünip bilner. Lighteňil Die-Casting kabineti aňsat hereket et.Dürli amaly ssenariýalara uýgunlaşyp biler.SandsLED müşderiler üçin zerurlyklaryna görä ýöriteleşdirilen LED displeý çözgütlerini hem berip biler.

未 标题 -2

Birnäçe gurnama

“Die-casting” alýumin dizaýnlary bilen, “SandsLED” displeýi, her dürli programma üçin amatly diwara gurlan, çarçuwaly gurnama we asma gurnama ýaly birnäçe gurnamany goldaýar.

4

Birnäçe goýmalar

Sanly bellik ulgamy, zynjyr dükany, köçe mebelleri, Billboard, Futbol stadiony, Perimetri LED afişasy, Arena displeýi we ş.m.

5

Enjam aýratynlyklary

Durnuklylygy gowulaşdyrmak we gurnamagy, sökmegi we tehniki hyzmaty aňsatlaşdyrmak üçin plagini birikdirmek

Gurluşyň gurluşy ýeňil, ýokary takyklyk, çalt ýylylyk ýaýramagy bilen täze guýma alýumin gabygyny kabul edýär.

Öň / arka hyzmat etmek üçin nokat-nokat modul dizaýny

HD gurşawly wideo diwar modully dizaýny, gurmak we meýdan hyzmaty üçin aňsat;

Birkemsiz baglanyşyk;rahat görmek tejribesini almak üçin takyk modullar.

Üns beriň

SandsLED, müşderilerimize ätiýaçlyk çalyşmak üçin ýeterlik LED displeý modullaryny satyn almagy maslahat berýär.“LED” displeý modullary dürli satyn alyşlardan gelýän bolsa, “LED” displeý modullary dürli partiýalardan gelip biler, bu bolsa reňk tapawudyna sebäp bolar.

Wideo


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň