• sahypa_banner

Kompaniýanyň tertibi

Kompaniýanyň tertibi

SandsLED

—— KOMPANI PRA PROFILI

2012-nji ýylda esaslandyrylan SandsLED Hytaýyň Şençzhenen şäherinde ýerleşýän täjirçilik displeý çözgüdi üpjün edijisidir, biz içerde we daşary ýurtda ýokary hilli LED ekranlary hödürleýäris, ýöriteleşdirilen döredijilikli LED displeýi, ýapyk we açyk mahabat LED displeýi, ýapyk we açyk kärende LED displeýi, futbol perimetri LED displeýi, kiçi göwrümli LED displeýi, afişanyň LED displeýi, aç-açan LED displeýi, taksiniň ýokary LED displeýi, awtobusyň LED displeýi we poluň LED ekrany.LED displeý önümçilik pudagynda 10 ýyldan gowrak tejribe toplap, marketing ýa-da marka kampaniýalaryňyz üçin iň amatly netijeleri gazanmaga kömek edýäris.Biziň hereketlendiriji güýjümiz, sizi iň bäsdeş we ygtybarly LED displeý önümleri bilen üpjün etmek islegidir.Maslahat berişden başlap, her tapgyry öz içine alýan müşderilerimiz üçin bir gezeklik çözgütleri hödürlemegi maksat edinýäris.

SandsLED

Medeniýetimiz

Innowasiýa

Açyklyk

Win-win
Ynam

Hyzmatdaşlyk

Näme üçin bizi saýlamaly?

Dünýä derejesindäki döredijilik LED displeýleriniň dizaýnynda SandsLED-Pionerler

Markanyň habardarlygyny ýokarlandyrmak we satuwy ýokarlandyrmak üçin SandsLED saýlaň

SandsLED, LED displeýleriň dizaýnynda, işlenip düzülmeginde we üpjün edilmeginde öňdeligi eýeleýär.Obeer şarynyň içinde we daşynda gurlan SandsLED önümleri müşderilere marka habardarlygyny ýokarlandyrmak we satuwy ýokarlandyrmak arkaly maýa goýumlaryndan subut edilen girdeji almaga kömek edýär.

Hiliň ýokary markalary bil baglaýarlar

“SandsLED” displeýleri çylşyrymly belgili displeýleriň ýokarky eşelonynda ýerleşýär.Olara marketologlar, haryt arhitektorlary, döredijilik we yşyklandyryjy dizaýnerler we öňdebaryjy dünýä markalaryny döredijiler bil baglaýarlar.

Üns beriň

Arzaňyza garamazdan: dükanyň öňündäki penjireler, restoran zynjyrlary we myhmanhanalar, söwda merkezleri, howa menzilleri, muzeýler, maliýe guramalary, sergiler (söwda sergileri, ýörite çäreler), sahna önümçiligi, awtoulag sergi otaglary, media arhitekturasy we başgalar, SandsLED-iň size dogry LED displeý belligi bar.Maksadyňyz markaňyz barada täsirli beýannama bermek bolsa, ünsüňizi çekmek üçin SandsLED LED tejribesine ynanyp bilersiňiz.