Sport çözgütleri

Önümler

Sport çözgütleri

“Sands LED” sporty has reňkli etmek üçin pudagyň iň giňişleýin sport LED displeýlerini hödürleýär.“Sands-LED” hereketli LED ekranlar, her bir sport çäresi üçin şekiliň hili bilen çykdajylaryň arasynda ajaýyp deňagramlylygy üpjün edýär.

 

 

Sport LED displeýleri köplenç basketbol dünýä çempionaty, stol tennisi Aziýa çempionaty we stadionyň gurluşyk taslamalary ýaly iri halkara çärelerinde ulanylýar.

Esasy sebäbi, uly LED ekrany tomaşaçylara diňe haýal hereketiň gaýtalanmagy, türgeniň tanyşdyrylyşy ýaly oýnuň tolgundyryjy bölegini getirip bilmez, şeýle hem sportçynyň balynyň we utulmagynyň anyk jikme-jikliklerini görkezip biler.

Netijede, sport LED ekranlary tomaşaçylara hakyky wagt oýun şertlerine girmegi we oýna düşünişini ýokarlandyrman, eýsem surata düşürmek we has bitarap karar bermäge kömek edýän stadion gurluşygynyň möhüm bölegine öwrüldi. gereksiz gapma-garşylyklary azaltmak üçin oýun jikme-jikliklerini görkezmek.

 

 

1.Hereketli LED displeýiň iň möhüm 8 aýratynlygy:

 

2.Dürli stadion LED displeý gurmak teklipleri

 

3.Sport LED ekranlary size näme edip biler?

 

4.Sport LED displeýiniň çözgüdi we ulanylyşy

 

5.Arza ssenariisi:

 

 

1. Hereketli LED displeýiň iň möhüm 8 aýratynlygy:

 

1. Gorag dizaýny

Adamlary we ekrany goraýan iki gorag mehanizmi bar - ýumşak LED modul maskasy we ýumşak ýassyk.

Gowy gorag diňe bir ekranyň ýitgisini azaltmak bilen çäklenmän, zeper ýetmek mümkinçiligini azaldyp bilmez, eýsem ýaryş wagtynda işgärleriň ekrana düşenlerinde beden howpsuzlygyny hem gorap biler.

 

2. Gurmak aňsat, berk gurlan, ýykylmak aňsat däl

Güýçli goldaw sport meýdançamyzdaky LED displeýi berk durup biler, daşarky güýç sebäpli ýykylmak aňsat däl, has ygtybarly we ygtybarly.

 

3. köp burçly sazlanyp bilner

“Sands” -iň ýolbaşçylygyndaky “Sport LED” ekrany, stadiondaky LED ekrany isleýän effektiňize egilmäge mümkinçilik berýän sazlanylýan arka stend bilen enjamlaşdyrylandyr.Görkezmegiň, tomaşaçylaryň görüşini giňeltmegiň, has gowy wizual effektleri gazanmagyň has köp usuly bolup biler.

 

4. Signal we güýç ätiýaçlyk goldawy

Iki signally goşa elektrik üpjünçiligi çözgüdi bilen enjamlaşdyrylan ekranyň çalaja oýnamagyny, üznüksiz işlemegini üpjün etmek üçin çyzygyň kesilmegi we öçürilmegi barada alada etmegiň zerurlygy ýok.

 

5. Çalt hyzmat etmek

Çalt çalyşmak we tehniki hyzmat etmek girdejiligini netijeli ýokarlandyryp biler, sebäbi modullary 10 sekundyň içinde çalşyp bolar.Sport LED displeýi goşa hyzmaty goldaýar, ýagny şkafy öň we arka tarapdan saklap bolýar.

Ulanyjy üçin amatly dizaýnyň kömegi bilen ähli komponentleri çalt aýyryp we çalşyp bolýar.Wagtyňyzy tygşytlaň we iş netijeliligiňizi ýokarlandyryň.

 

6. Giňden ulanmak

Oorapyk we açyk programmalar, lentaly LED displeý, sanly tagtada, göni wideo diwary, şeýle hem LED şar ekrany we beýleki döredijilik LED ekrany ýaly dürli ssenariýalar, isleseňiz edip bileris.

 

7. standardokary standart wizual effektler

Sport LED ekranlarymyz, adatça, 3840Hz, ýokary kontrastly, giň çal we tekiz displeý effekti ýaly ýokary standart wizual effektlere eýe bolup, size ýokary standart wizual toý getirip biler.

 

2

 

 

2. Dürli stadionda LED displeý gurmak teklipleri

 

Stadionyň dürli görnüşli LED displeýi üçin dürli gurnama standartlary bar.Umuman aýdanyňda, stadiondaky umumy displeý görnüşleri tekiz LED displeýi, halka ekrany, egri LED displeý we perimetri LED ekrany.

 

1. Tekiz panelli LED displeý

a.Köpugurly stadionda uzyn tarapyň iki ujunda oturdylýar.Haçan-da diňe bir ekrany gurnamaly bolsa, has ujunda gurnamaly.

b.Basseýn we basseýn basseýniň ujunyň garşysynda oturdylýar.

c.Suwa çümmek stadionynda ony suwa çümmek platformasynyň garşysynda gurmak maslahat berilýär.

d.Ueeriň oturýan ýerindäki tomaşaçylaryň 95% -den gowragy ekrandaky mazmuny aýdyň görüp biler.

e.Ekrandaky mazmun oýunçylara, tälimçilere we eminlere oýny aýdyň görmäge mümkinçilik bermeli.(sportuň aýratyn talaplaryndan başga).

f.Kärende LED displeýini gurmak, baglanyşykly işleriň tehniki talaplaryna degişli bolup biler.

 

2. Huni şekilli LED displeý ekrany

a.Meýdanyň merkezinden ýokarda oturdylmaly we ekranyň aşaky gyrasy dürli sport görnüşleriniň arassalaýyş talaplaryny kanagatlandyrmak üçin ýerden beýik bolmaly.

b.Her esasy displeýiň üstü (5-10) ° burçly çadyr bilen dogry bolmaly.

c.Hemişelik kesgitlenen gurnama ýa-da asma göteriji gurnama gurluşygyň maksadyna görä saýlanyp bilner

d.Bejeriş üpjün edilmelidir.

 

3. Tegelek LED displeý

a.Tegelek displeý binanyň gurluşyna görä bir ýa-da birnäçe tegelek görnüşde dizaýn edilip bilner we beýiklik bu ýerdäki tomaşaçylaryň görüşine päsgel bermeli däldir.

b.Bejeriş üpjün edilmelidir.

 

4. Periferiýa LED displeý

a.Sahypanyň bufer zonasynyň daşynda haýat görnüşinde, has gowusy beýikligi 1 metrden geçmeli däldir.

b.Softumşak maska ​​ulanyň we kabinetiň ýer titremesine garşydygyna göz ýetiriň.

c.Çalt ýygnamak we sökmek.

d.Gyssagly kömek berilmelidir.6.11

3. Sport LED ekranlary size näme edip biler?

 

1. Gatnaşmak

Sport LED ekranlary janköýerleriň garaşyşlaryndan has ýokary tejribe döredip biler.Perimetri LED displeý, egri lenta ekrany, sanly tagtada, wideo göni diwar we sport ekranlarynyň beýleki görnüşleri.Ekranda getirilen hakyky wagt tejribesi we interaktiw duýgy adaty bildiriş tagtalaryna ýetip bilmeýär.

 

2. Bilim

Giňişleýin okatmagyň usuly hökmünde, LED wideo görkezişleri okuwçylaryňyza gyzykly, döwrebap we has hyýaly görnüşde deňsiz-taýsyz okuw mümkinçiliklerine girmäge mümkinçilik berýär.

 

3. Girdejiler

LED ekrany bilen girdejiňizi ýokarlandyrmagyň goşmaça usulyny alarsyňyz.Mysal üçin, wideo görkezişlerinden hemaýatkärlik girdejileri girdejiňizi yzygiderli artdyryp biler we netijede maýa goýumlary bolan markaňyzy tanatmagyň täze usuly bilen üpjün edip biler.

 

4. Janköýerleriň tejribesini ulaltmak

Hereketli “LED” displeýi, her bir myhmana islendik ýerden iň gowy görnüşi bermek bilen wakanyň ähli jikme-jikliklerinden lezzet almaga mümkinçilik berýär.Esasanam yzky hatardaky tomaşaçylar üçin ägirt uly sport LED displeýi oýnuň bir minudyny ýitirmezlige kömek eder.

 

5. Dolandyryş otagynyň netijeliligini ýokarlandyrmak

Birnäçe LED ekranly dolandyryş otagy netijeliligi ýokarlandyrmaga kömek edip biler, sebäbi ähli amallar öňküsinden has täsirli bolup biler.Çalt jogap we ýokary kesgitli şekil hili bu möhüm rol oýnap biljekdigini üpjün edýär.

 

.1

 

4. Sport LED displeýiniň çözgüdi we ulanylyşy

 

Stadionda öz markaňyzy mahabatlandyryp, hemaýatkärlik girdejisini artdyryp, müşderileriňize täsir etmek isleýän habaryňyzy gönüden-göni ýa-da bilkastlaýyn bermek arkaly kamera suratlaryny, ballaryny ýa-da başga bir zady görkezip boljak birnäçe ekrany göz öňüne getiriň.

Iň esasy zat, bu çemeleşme kanagatlanarly girdeji gazanmaga mümkinçilik berýän maýa goýumlaryndan ýokary girdeji alýar.

Bu ýerde, stadiondaky maýa goýumlaryndan potensial girdeji gazanmak üçin ýedi sport LED displeý çözgüdini sanap geçeris.

 

1. Daşky periferiýa LED displeý

Açyk perimetri LED ekranlar stadionlarda we meýdançalarda giňden ulanylyp bilner.

Mahabat hemaýatkärlerine hyzmat etmek üçin uly meýdançalara we stadionyň daş-töweregine gurnalyp bilinýän birnäçe aýry şkafdan ybarat.

Öňki statiki periferiýa ekranlaryndan tapawutlylykda sanly displeýler mazmunyň zerur bolanda üýtgemegine we zerur bolsa şol bir wagtyň özünde dürli kompaniýalarda işlemegine mümkinçilik berýär.

Brightagtylygy, ýokary goragy we dürli piksel aralygy bilen perimetri LED displeýlerimiz janköýerler bilen täsirleşip biler, ýaýlym mümkinçiliklerini artdyryp biler we mahabat we hemaýatkärlik arkaly goşmaça girdeji getirip biler!

 

2. LED tagtasy

Sanly LED skor tagtalary ähli sport meýdançalarynda hökmany bolmaly we tomaşaçylar üçin has zerur.

Mundan başga-da, skor tagtasy janköýerleriň göni ýaýlymlaryny ýa-da göni ýaýlymda, şeýle hem Twitter iýmit akymlarynda we tomaşaçylaryň gatnaşygyny artdyrmak üçin beýleki serişdelerde ýaýlyma berip biler.

“Sands-LED” skor tagtasynyň ululyklarynyň we aralyklarynyň giň toplumyny hödürleýär we täze taslamaňyza täzeden ýerleşdirilip ýa-da durmuşa geçirilip bilinjek ýörite ekran ulgamlaryny dizaýn edip biler.

 

3. LED lenta ekrany

Lenta LED ekranlar stadiondaky hatar hatarlary gurşap alyp, mahabat meýdançalarynyň çäksiz halkasyny döredip biler.

Ulanyjynyň gatnaşygyny höweslendirmek üçin hakyky wakalary, ulanyjylaryň özara täsirini (göni ýaýlymda Twitter ýaýlymlary ýaly) berip biler we möhüm girdeji potensialyny hödürläp biler.

“Sandds-LED” müşderilere dürli ululykda we aralykda egrilen lentaly LED ekranlar, şeýle hem zerur bolan şeýle döredijilikli LED displeý taslamalary üçin zerur tehniki goldaw berýär!

 

4. Uly janly LED wideo diwary

Uly janly LED wideo diwary bal zolagyny, kamera iýmit zolagyny, göni wideo zolagyny, mahabat zolagyny döretmek we stenddäki janköýerlere ýetmek üçin ulanylyp bilner.

Orta ölçegli LED displeý bilen utgaşdyrylan ýer uly bolsa-da, ony ähli janköýerler görüp bilerler.

 

5. Şekilli LED diwar, ýöriteleşdirilen dizaýn

Specialörite şekilli LED diwarlar has köp girdeji gazanmak üçin täzeçillik mümkinçiligini hödürleýär, sebäbi olar ajaýyp ýerleri gurup, janköýerleri ruhlandyryp we olara çekip biler.Bu döredijilikli LED displeýler mahabat, topar markasy, göni wideo we oýnamak ýaly ugurlary üpjün edip biler.

Bellemeli bir zat, şular ýaly döredijilikli LED ekranlar köplenç üpjün edijiden ýeterlik dizaýn, önümçilik we gowşuryş mümkinçiliklerini talap edýär.

 

6. LED poluň ekrany

Meşhur infragyzyl datçik tehnologiýasy, duýgurlyk mümkinçilikleri, ses tanamak, 3D LED displeýler we VR / AR bilen utgaşyp, sport LED displeýleri has akylly stadion gurup biler.

Sport meýdançalarynda LED pol ekranlary türgenleriň hereketlerini yzarlap biler, hereket ýollaryny simulasiýa edip biler, şeýle hem olara gatnaşmak üçin käbir wirtual ssenariýalary durmuşa geçirip biler.

Rulman kuwwaty, güýçli gorag, akylly täsirleşme we aňsat gurnama, Sands-LED Sport polunyň LED displeýleri, howpsuzlygy we wizual öndürijiligi üpjün etmek bilen stadionyňyza has akylly programmalary getirmek üçin adaty displeýleriň çäklerini bozýar.

 

7. Dinamiki LED tablisasy

Dinamiki LED tablisasy LED ekran pudagynda täze bir programma, siz onuň bilen tanyş däl bolup bilersiňiz.Şeýle-de bolsa, surat çalyşmak we wideo görkezmek ýaly aýratynlyklar sebäpli çalt ösýär.

Bu, ulanyjy üçin sport wakasynyň dartgynlylygyny we tolgunmasyny başdan geçirmäge mümkinçilik berýän akylly ssenariýa döredýär.

 

 

5. Arza ssenariisi:

 

Bal görkezmekden we oýun görkezmekden başga-da, bu gol tagtasy eýesi üçin aşakdaky ýaly işläp biler:

a.Olary has özüne çekiji we tygşytly etmek üçin köne köne ekran ekranlaryny çalyşyň.

b.Hemaýatkärligi teklip ediň.Bankserli banklar, tehnologiýa kompaniýalary, restoran zynjyrlary ýa-da kärhana hemaýatkärleri hemmesini LED wideo diwarlary arkaly görkezip bolýar.Ekranlar öz markasyny ýa-da Logotipini ekrana plastmassa ýerine pul alýarlar.

c.Jemgyýet / mekdep çäreleri.Sport ýaryşlaryndan başga-da, mekdep ýygnaklary, çykyşlar we gutardyş çäreleri, şeýle hem uniwersitet şäherçesindäki beýleki çäreler ýaly ekranlar ulanylyp bilner.

d.Mundan başga-da, bu jemgyýetçilik çäreleri üçin stadiony beýleki guramalar üçin okuw programmalary ýa-da beýleki çäreler üçin kärendesine almak üçin amatly ýere öwrülip biler.

 

Bu ýerde sport LED displeýleri barada käbir peýdaly maglumatlary berýäris.Stadionyň LED ekranlaryny ýa-da periferiýa LED ekranlaryny satyn almak isleseňiz, bu makala has akylly maýa goýmaga we has köp girdeji gazanmaga kömek edip biler!Şeýle-de bolsa, hünärmen bilen göni habarlaşmakdan has täsirli zat ýok.LED displeý taslamasynda jikme-jikliklerden sitata çenli iň peýdaly maslahat berip biljek topar.