Içerki LED displeý

Önümler

Içerki LED displeý

Oorapyk LED displeýler esasan stadionlar, myhmanhanalar, barlar, güýmenje, çäreler, basgançaklar, konferensiýa otaglary, gözegçilik merkezleri, synp otaglary, söwda merkezleri, stansiýalar, sahna ýerleri, leksiýalar, sergi zallary we ş.m. ýaly dürli amaly ssenariýalarda ulanylýar. uly täjirçilik gymmaty.Umumy kabinet ululyklary640mm * 480mm 500mm * 100mm.500mm * 500mm.Içerki durnukly LED displeý üçin P1.953mm-den P10mm-a çenli Pixel Pitch.

 

 

10 ýyldan gowrak wagt bäri ýokary hünärli LED ekran çözgütleri bilen üpjün edýäris.Experiencedokary tejribeli inersenerler topary ýokary derejeli LED displeýlerimizi we iň häzirki zaman programma üpjünçiligimizi iň ýokary standartlara çenli kesgitleýär, ösdürýär we öndürýär.

 

 

1. Gündelik durmuşda ýapyk LED displeýleriň haýsy goşundylary bar?

 

2. Näme üçin täjirler ýapyk ekran ekranlaryny satyn almak isleýärler?

 

3. Içerki ekran ekranlarynyň artykmaçlyklary näme?

 

4. Içerki gurşunly displeýiň aýratynlyklary haýsylar?

 

5. Içerki we açyk LED displeýiň arasynda näme tapawut bar?

 

 

1 Içerki LED displeýleriň gündelik durmuşda nähili ulanylyşy bar?

 

Gündelik durmuşymyzda dükanlarda, supermarketlerde we ş.m. ulanylýan LED displeýleri görüp bilersiňiz. Söwdagärler adamlaryň ünsüni çekmek we marka habardarlygyny ýokarlandyrmak üçin mahabat oýnamak üçin ýapyk LED displeý ekranlaryny ulanýarlar.Mundan başga-da, köp kärhanalar barlar we KTV ýaly dürli güýmenje çärelerinde atmosferany güýçlendirmek üçin ýapyk LED displeýleri ulanarlar.Içerki LED displeýler köplenç maglumat ýaýratmak üçin basketbol meýdançalarynda, futbol meýdançalarynda we stadionlarda ulanylýar.Gysgaça aýdylanda, ýapyk ekran ekranlary durmuşymyzyň ähli ugurlaryna gatnaşdy we durmuşymyza köp reňk goşdy.

 

 

0.1

 

 

2. Näme üçin täjirler ýapyk ekran ekranlaryny satyn almak isleýärler?

 

Ilki bilen mahabatda gaty gowy rol oýnap biler.Definitionokary kesgitleme we döredijilikli ýaýlym mazmuny kärhanalara has köp müşderiniň ünsüni çekmäge kömek edip biler.Mundan başga-da, LED displeýiň hyzmat ediş möhleti has uzyn bolany üçin, söwdagärler ony diňe bir gezek satyn almaly we birnäçe ýyllap ulanyp bilerler.Ulanyş döwründe söwdagärler oňat mahabat effektini gazanmak üçin diňe tekst, suratlar, wideolar we beýleki maglumatlary LED displeýinde çap etmeli, bu täjirler üçin köp mahabat çykdajylaryny tygşytlap biler.Şonuň üçin köp kärhanalar ýapyk LED displeýleri satyn almak isleýärler.

 

 

3. Içerki ekran ekranlarynyň artykmaçlyklary näme?

 

1. Howpsuzlyk:

LED displeý pes woltly DC tok üpjünçiligi naprýa .eniýesi bilen gurnaldy, şonuň üçin ulanmak gaty ygtybarly.Garrylara ýa-da çagalara garamazdan, howpsuzlyga howp salmazdan howpsuz ulanylyp bilner.

 

2. Çeýeligi:

Oorapyk LED displeý, emele getirmek aňsat we dürli mahabat modelleri zerurlyklary üçin substrat hökmünde gaty ýumşak FPC ulanýar.

 

3. Uzak hyzmat möhleti:

LED displeýiň adaty hyzmat möhleti 80,000-den 100,000 sagada çenli, günde 24 sagat işleýär we hyzmat möhleti 5-10 ýyl töweregi.Şonuň üçin gurşunly displeýiň ömri adaty görnüşden birnäçe esse köpdür.Bu adaty displeýler bilen deňeşdirip bolmaýar we müşderileriň şahsy ulanylyşy bilen subut edildi.Gurnalan displeýleriň hyzmat möhleti 50,000 sagatdan gowrak, iň gowusy 5-10 ýyla ýetip biler.

 

4. Super energiýa tygşytlamak:

Adaty yşyklandyryş we bezeg lampalary bilen deňeşdirilende kuwwat birnäçe esse pes, ýöne täsiri has gowy.Indi LED displeý öndürijileri tehnologiýanyň kämilleşmegi we sürüjiniň çipiniň dizaýnynda energiýa tygşytlaýjy we sarp edijini azaldýan simleri ep-esli artdyrdylar we paketde ýokary ýagtylykly LED çyralary, hemişelik tok we pes woltly we beýleki tehnologiýalar energiýany tygşytlamak we sarp etmegi azaltmak täsirini açyk görkezdi.

 

 

Haýang

 

 

4. Içerki gurşunly displeýiň aýratynlyklary haýsylar?

 

Içerki LED displeýler magnit siňdiriş dizaýnyny, öň hyzmatyny kabul edýär.Çalt gulplanan “Die-Casting” alýumin kadenti, gulplamak diňe 5 sekunt işleýär.Dürli islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin şkaflary 90 dereje bölüp bolýar.Öňdäki hyzmatyň içindäki LED displeýinde gowy ýylylyk ýaýramagy, ýokary ýagtylygy, pes güýji sarp etmegi, ýönekeý görnüşi we ultra inçe we ultra-ýeňil şkafyň gowy ýylylyk ýaýramagy, az energiýa sarp etmegi, ýokary kontrast, giň reňkli gamut, ýokary reňkli köpelmek, hemişelik ýagtylygy, uly görmek burçy we ýönekeý görnüşi.

 

 

 

 

5. Içerki we açyk LED displeýiň arasynda näme tapawut bar?

 

Adatça, ýapyk LED displeýleriň bahasy açyk LED displeýlerinden has ýokary bolar, sebäbi umumy açyk LED displeýleriň görüş talaplary, aralygy, görmek effekti we ş.m. içerdäki ýaly ýokary däl.

Şeýlelikde,bahanyň tapawudyndan başga, tapawudy näme?

 

1. ightagtylyk talaplarybaşga.

Daşary ýurtlaryň köpüsinde Gün gaty ýagty we ýagtylygy gaty güýçli bolany üçin, esasanam günortan gün şöhle saçýan mahaly adamlar gözüni açyp bilmeýärler.Şonuň üçin açyk LED displeý açyk howada ulanylanda, ýagtylyk zerurlygy has ýokary bolýar.Açyk LED displeýleri göni gün şöhlesiniň aşagynda goýmaly.Brightagtylygy gowy dolandyrylmasa ýa-da şöhlelenmeler we ş.m. bar bolsa, görmek effektine hökman täsir eder.

 

2. Dürli ulanyş gurşawy

LED displeýleri içerde ulananyňyzda, içerdäki çyglylygy saklamak we LED displeýiň öň we arka tarapyny guratmak üçin howa çalşygy çärelerini güýçlendirmeli.

LEDöne açyk howada, ulanylýan LED displeýiň dürlüligi sebäpli, ekran ekrany önümiň dürli gurşawda uýgunlaşmagyna garşy çykýar;Ekranyň ekrany, adatça, suw geçirmeýän, ýangyna garşy we beýleki talaplara üns bermeli.

 

3. Görüşiň dürli aralyklary

Piksel näçe ýokary bolsa, ekrany şonça-da aýdyň we saklap boljak maglumat kuwwaty näçe uly bolsa, şonça-da görmek aralygy şonça ýakyn bolar.Daşarda, içerdäki ýaly piksel dykyzlygy talap edilmeýär.Has uzak aralyk we pes piksel dykyzlygy sebäpli aralyk jaýdan has uly.

 

 

612898c3795dc

 

 

Netijeler

Bu gün içerki LED displeýiň gündelik durmuşda ulanylyşyny, söwdagärleriň näme üçin ýapyk LED displeýi, ýapyk LED displeýiň aýratynlyklary we artykmaçlyklary, ýapyk we açyk LED displeý bilen zawodymyzyň arasyndaky tapawudy hödürleýäris.Başga näme bilmek isleýärsiňiz?Bize habar bermek üçin habar goýup bilersiňiz, mümkin boldugyça gysga wagtda kanagatlanarly çözgüt bereris.