Daşky LED displeý

Önümler

Daşky LED displeý

LED displeý tehnologiýasynyň kämillik derejesi bilen açyk LED ekrany dünýäni wizual täsir galdyrýar we LED ekranyň täsirine doly oýnaýar.Açyk LED displeýlerMüşderilere maýa goýumlaryndan ýokary girdeji getirmek mümkinçiligine eýe bolan häzirki zaman mahabatyň tygşytly, täsirli we ygtybarly serişdesidir.Açyk LED displeýlerfunksiýalaryň has giň diapazony, has berkligi, has uzak ömri we adaty çap edilen bildiriş tagtalaryna garanyňda has berk gorag derejesi bar.

  

 

LED displeýhäzirki zaman uly meýdança zerur desga öwrüldi.Sahnadaky iň möhüm maglumat çykaryjylardan biridir.Sport meýdançalarynyň köpüsinde “jan” enjamy.Berlen maglumatlaryň öz wagtynda we gadyryny bilmekLED displeýbeýleki displeý göterijisi bilen deňi-taýy ýok.Dogry açyk LED ekran kompaniýasyny saýlamak gaty möhümdir we dürli açyk mahabat çärelerinde giňden ulanylýar.

 

 

1.SanawyDaşky LED displeýiň amaly diapazony.

 

2. Gurnamaaçyk reňkli LED displeýleriň usullary.

 

3. Nädipdogry LED ekrany saýlamak üçin?

 

4. Näme üçinLED displeý öndürijisi hökmünde SandsLED-i saýlaň?

 

5. Theartykmaçlyklary of LED displeýleri öz içine alýar.

 

 

1. Açyk meýdanyň amaly sanawynyň sanawyLED displeý.

 

 

1.Köçäniň ugrundaky bildiriş tagtalary

Açyk mahabat, LED displeýleriň esasy söweş meýdanydyr we mahabat berijiler tomaşaçylaryň duýgularyna has köp üns berýändigi sebäpli, kiçi göwrümli ekran ekranlaryny, akylly mahabat maşynlaryny we beýleki önümleri mahabatlandyrmak we ulanmak LED önümlerine serhet bazaryny eýelemäge mümkinçilik berdi. açyk mahabat.

 

2. Gasangyç bekedi

Gasangyç stansiýalarynyň giň ýaýramagy, köp sanly tomaşaçy we oňat ykdysady şertler sebäpli, LED ekranlaryň ýangyç bekediniň bazarynda has uly bazar bahasyny getirjekdigi we şol bir wagtyň özünde mahabat berijileriň isleglerini kanagatlandyryp biljekdigi kesgitlenildi.Şonuň üçin geljekde ýangyç guýulýan stansiýalar, LED displeý pudagy üçin ägirt uly perspektiwaly bazar bolar.

 

3. S.ocial Media

Jemgyýetçilik LED displeýlerini sinhron ýaýlyma bermek üçin merkezi platforma programma üpjünçiliginiň üsti bilen, howa, şäher adatdan daşary ýagdaý maglumatlary, jemgyýetçilik hyzmatlary mahabatlary, täjirçilik mahabatlary we durmuş hyzmatlary ýaly jemgyýetçilik durmuşy baradaky maglumatlary aýlap we ýaýlyma berip, ýaşaýjylara amatlylygy üpjün edýär we gymmatly zatlary ýaýradýar. şol bir wagtyň özünde maglumat.Tehnologiýanyň kämillik derejesi we bahalaryň hasam arzanlamagy bilen LED ekranlar sosial mediýada has köp ulanylýar.

 

4. Perde diwary

Maglumatlar Hytaýyň häzirki zaman aýna perde diwarlarynyň umumy meýdanynyň 70 million inedördül metre ýetendigini görkezýär.Aýna perde diwarlarynyň şeýle ägirt uly aksiýasy açyk metbugat mahabaty üçin ägirt uly bazardyr we binagärlik media tehnologiýasynyň pese gaçmagy bilen bu “LED” ekran bazarynyň täze mümkinçiligi bolar.

 

5. Çagalar meýdançasynyň perimetri

Sport çäreleriniň gülläp ösmegi, LED displeýiň diwidendlerini stratosfera iberdi, şeýle hem täze güýçleriň bökdençsiz ösüşini üpjün eder.Sport meýdançalarynda açyk LED displeýi geljegi uly bolar.Şeýlelik bilen, uly sport meýdançalary üçin sport meýdançalary üçin doly reňkli LED displeýi nädip saýlamalydygy möhüm ähmiýete eýe bolýar, şonuň üçin açyk LED displeýler bu ýerlerde displeý enjamlary üçin ilkinji saýlama bolar diýlip garaşylýar.

 

LED displeý enjamlarynyň täze bazar partlama döwrüni başlandygyny we tutuş senagat bazarynyň gülläp ösjekdigini görmek bolýar.Kompaniýamyz elmydama aýratyn LED ekranlaryň dizaýnyna we işlenip düzülmegine ünsi jemledi we LED displeýleriň, çylşyrymly we uly gurluşlaryň, ýeke-täk dizaýn we beýleki önüm ulanyş nokatlarynyň çylşyrymly kynçylyklaryny üstünlikli çözdi.Inçe we bukulýan ekran, ykjam ammar, amatly we ykjam;guty ýok, gurluş ýok, bir bölek götermek ýönekeý we çalt.Amatly gurnama we tehniki hyzmat, elbetde, displeý meýdanynda gowy abraý gazanar we has giň bazar perspektiwasyna eýe bolar.

 

açyk meýdanda ekran-mysallar

 

 

2. Açyk doly reňkli LED displeýleri gurmagyň usullary.

 

Açyk reňkLED displeýlerdürli-dürli gurmak usullary.: : Diwara gurlan, oturdylan, potolokly, sütünli, öňdäki hyzmat, binanyň üçegi görnüşi we ş.m.

Dürli ulanylyş ssenarilerine görä dürli gurnama usullaryny saýlap bilersiňiz.

 

1. Diwara gurlan görnüş:

Ownuk ekran meýdany (10 inedördül metrden az) açyk LED displeýi üçin amatly we adatça tehniki hyzmat üçin ýer goýmaýar.Bejeriş üçin tutuş ekrany aýryp ýa-da bir bölek çarçuwa edip bolýar.Adatça diwar güýç nokady hökmünde ulanylýar we açyk LED displeý diwara asylýar we diwar berk direg hökmünde ulanylýar.Diwar gaty diwar bolmaly, içi boş kerpiçler ýa-da ýönekeý bölek diwarlary bu gurnama usuly üçin amatly däl.

 

2. Içerki görnüşi:

Polat gurluşyny ýasamaly, umuman polat gurluşyny diwara gurnamaly, soňra bolsa binanyň daşky diwaryna gurlan açyk mahabat LED displeýini ýerleşdirmek üçin polat gurluşyny ulanyň.

 

3. Okarlandyrmagyň görnüşi:

Esasan dizaýn edilen polat gurluşyny kabul ediň we açyk LED displeýini gurluşa asyň.Adatça sahnada açyk howada diwar goldawy ýok, açyk LED displeýi wagtlaýyn ulanylanda, götermek usulynyň aç-açan artykmaçlyklary bar.

 

4. Sütüniň görnüşi:

Ekranyň ululygyna görä, ony bir sütünli we iki sütünli gurnama usullaryna bölmek mümkin.Ekranyň ululygy kiçi bolsa, bir sütüni saýlaň, eger ekranyň ululygy uly bolsa, goşa sütüni saýlaň.Olaryň köpüsi açyk meýdanda gurlup, meýdança giň we daş-töweregi has giňdir.Mysal üçin, awtoulag ýolunyň gapdalyndaky açyk mahabat LED ekranlarynyň köpüsi sütün bilen gurlan.Daş-töwereginde diwarlar ýa-da goldaw nokatlary bolmansoň, sütün görnüşindäki açyk LED displeýiň gurnama usuly polat gurluşyna ýokary talaplary talap edýär.Ekranyň polat gurluşyndan başga-da sütüniň görnüşi esasan binanyň geologiki şertlerini göz öňünde tutup beton ýa-da polat sütünleri öndürmeli.

 

5. Öňki tehniki hyzmatyň görnüşi:

Gurmak usulynyň iň uly artykmaçlygy, esbaplary abatlamak we çalyşmak üçin örän amatlydyr.Adamlar işlemek üçin açyk LED displeýiň öňünden ekrany açyp hyzmat edip bilerler.

 

6. Binanyň üçegi görnüşi:

Binanyň üçeginde gurnamak gaty ýönekeý.Açyk LED displeýi doly suw geçirmeýän yzky hyzmat ediş şkafyny kabul edýär we yzygiderli goldaw hökmünde L görnüşindäki polat gurluşyny satyn alýar.Umuman, binanyň üçegindäki ýel güýjüni göz öňünde tutmaly we ony öňdäki howa rozetkasyna goýmazlyk zerur.Şol bir wagtyň özünde, LED displeýi gurmak wagtynda 5 dereje burçda egilmeli.

 

 

3.Dogry LED displeýi nädip saýlamaly?

 

 

Ekranyň guruljak giňişligini göz öňünde tutup bileris.

Ilki bilen, ekranyň aýratyn ulanylyşy barada.Muzeýlerde, sergilerde, söwda merkezlerinde we ünsi özüne çekmeli we wizual täsir döretmeli beýleki ýerlerde bolsa, sferik ekranlary, inedördül ekranlary, aç-açan ekranlary we ş.m. saýlap bilersiňiz.Şeýle roman şekilleri has täsirli bolar.Gabat gelýän ýaýlym, wideo ýaýlymy we ş.m. ýaly doly mazmuny hödürlemek isleseňiz, ekranyň adaty görnüşi maslahat berilýär.

Ikinjiden, tomaşaçylaryň görüp biljek aralygy göz öňünde tutulmalydyr.Bu, ekran üçin saýlanan piksel meýdançasyna degişlidir.Piksel meýdançasy iň az we optimal aralyk kesgitleýär.Ekranyň içinde gurlan bolsa, 4,81 mm ýa-da ondanam pes piksel meýdany gowy saýlanar.Daşarda uzakdan ünsi çekmeli ekranlar üçin 4,81 mm ýa-da ondanam köp piksel aralygy gowy saýlama bolup biler.

Mundan başga-da, açyk howada goýlan ekranyň gorag derejesine üns beriň.Elýeterli bolsa, IP65 we ondan ýokary zat iň gowy saýlaw.

 

9

 

4. Näme üçin SandsLED-i LED displeý öndürijisi hökmünde saýlamaly?

 

1. qualityokary hilli önümler

SandsLED, Hytaýyň Şençzhenen şäherinde ýerleşýän täjirçilik ekran ekrany üpjün edijisidir.Içerde we halkara derejede dürli hilli displeýleri hödürleýäris.LED displeýleri öndürmekde 10 ýyldan gowrak tejribe toplap, içerki / açyk / ýerüsti LED displeýleri, aç-açan LED displeýleri we başgalary öz içine alýar.Bazardaky beýleki LED displeýler bilen deňeşdirilende, önümlerimizde inçe piksel çukury, ýokary ýagtylygy we pes güýji sarp edilýär.“Sands LED” esasy önümimiz bolan ýörite döredilen “LED” displeýlerinde ýöriteleşýär.Döredileli bäri köp sanly ýokary derejeli müşderiler üçin LED displeýlerini taslamak, gözlemek we ösdürmek we öndürmek boýunça uly tejribe gazandyk.

 

2. hyzmat

Toparymyz siziň hyzmatyňyzda: ekranyňyzy ulanmaga kömek etmek üçin size goşmaça çözgütleri we hyzmatlary hödürleýäris.Marka keşbiňizi goldamak ilkinji nobatda durýar.Ygtyýarly we jogapkärli toparymyz, taslamaňyzy durmuşa geçirmek baradaky islegleriňizi kanagatlandyrar.

 

3. kepillik

Materiallarymyza we ussatlygymyza kepillik berýäris.Biziň borjumyz, önümlerimizden kanagatlanmakdyr.Kepillikde ýa-da ýok, müşderileriň ähli meselelerini her kimiň islegine görä çözmek we çözmek biziň kompaniýamyzyň medeniýetidir.

 

açyk ekranlar

 

5. LED displeýleriň artykmaçlyklary şulary öz içine alýar.

 

1. Owadan we aýdyň reňkler: LED displeýler adaty displeýlere garanyňda has özüne çekiji açyk we janly reňkleri öndürip biler.

2. resolutionokary durulyk: LED displeýler her inedördül metr üçin 5000 piksele çenli çözgüt hödürläp biler we 16 million reňk goldap biler.

3. Has oňat kontrast: LED displeýler bilen adaty displeýler bilen deňeşdirilende gowulaşan kontrast gatnaşygyndan lezzet alyp bilersiňiz.

4. Uzak ömri: LED displeýleri 100,000 sagatdan gowrak dowam edip, täjirçilik sazlamalary üçin iň oňat maýa goýumyna öwrülýär.

5. Arzan bahasy: LED displeýleri, beýleki displeý tehnologiýalary bilen deňeşdirilende, adatça iň tygşytlydyr.

6. Kuwwatlylygy az sarp etmek: LED displeýler beýleki görnüşlere garanyňda az energiýa sarp edýär.

 

 

Jemläp aýtsak

SandsLED müşderilere dünýäde ýokary hilli we arzan bahaly LED displeýleri, ajaýyp önümçilik kuwwaty we berk amaly bilen üpjün etmegi maksat edinýär.LED displeý maglumatlary barada has giňişleýin maglumat almak üçin häzir biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.Şeýle hem iň oňat çözgüt berip bileris.Şol bir wagtyň özünde önümleri islegleriňize görä düzüp bilersiňiz.