• sahypa_banner

Habarlar

Habarlar

 • Dünýä çempionatynda “LED” displeýi iň ajaýyp!

  Dünýä çempionatynda “LED” displeýi iň ajaýyp!

  Sport medeniýetiniň ösmegi “The Times” bilen ösýär we öňe giden ekran tehnologiýasy üstüni ýetirýär.LED displeýine bolan ägirt uly islegiň öňünde LED displeý kärhanalary ajaýyp çykyş etdi.LED displeýi ...
  Koprak oka
 • Galp ýokary täzeleniş derejesi - LED displeý öndürijileriniň syry

  Galp ýokary täzeleniş derejesi - LED displeý öndürijileriniň syry

  Täzelenme tizligi hemişe LED displeý pudagynda möhüm parametr, hatda alyjylar LED ekranlaryny satyn alanda iň aladaly parametr bolup durýar.Täzelenme tizliginden başga-da, çal derejesini, çözgüdi, çarçuwanyň tizligi we ş.m. ýaly öndürijiligini görkezýän köp parametr bar.Hakyky ...
  Koprak oka
 • Aeroportda LED displeý çözgüdi: Aeroportda LED displeýlerinde täze tendensiýa

  Aeroportda LED displeý çözgüdi: Aeroportda LED displeýlerinde täze tendensiýa

  Aeroportda LED displeýlerinde täze tendensiýa Soňky ýyllarda çalt ykdysady ösüş bilen howa menziliniň LED displeýi ýokary derejeli sarp edijiler üçin kem-kemden täsirli aragatnaşyk nokadyna öwrüldi.Adamlar üçin möhüm syýahat gurallarynyň biri hökmünde uçar esasan ýokary sarp edijiler tarapyndan alynýar ...
  Koprak oka
 • Kiçijik Pitch LED displeýlerini saýlamak üçin käbir teklipler

  Kiçijik Pitch LED displeýlerini saýlamak üçin käbir teklipler

  Kiçijik “Pitch LED” displeýlerini saýlamak üçin käbir teklipler Kiçijik “LED” displeýi näme?LED pudagynda kiçi göwrümli LED displeýler barha meşhur bolýar.Howpsuzlyk gözegçiligi, buýruk merkezleri, ýokary derejeli konferensiýa otaglary, ho ... ýaly dürli ulanylyş ssenariýalarynda giňden ulanylýar.
  Koprak oka
 • Täze bölek dükany üçin LED displeý çözgüdi

  Täze bölek dükany üçin LED displeý çözgüdi

  Täze bölek dükany üçin LED displeý çözgüdi Täze bölek dükanyňyzyň ýeke özi bolsun ýa-da söwda merkeziniň bir bölegi bolsun, dükanyňyza adamlary çekmek elmydama möhümdir we müşderileri özüne çekmegiň iň aňsat usullaryndan biri LED displeýleridir.Dükanyňyzy ýagtylandyrmagyň wagty geldi.Muňa garamazdan ...
  Koprak oka
 • Kiçijik çukurly LED displeýi nädip saýlamaly?

  Kiçijik çukurly LED displeýi nädip saýlamaly?

  1. Nokat aralygyny, ululygyny we çözgüdini hemmetaraplaýyn gözden geçirmek Nokat meýdançasy, ululygy we çözgüdi adamlar kiçi göwrümli LED displeýleri satyn alanda birnäçe möhüm faktor.Amaly amaly programmalarda nokat nokady näçe kiçi bolsa we çözgüdi näçe ýokary bolsa, hakyky programma şonça gowy ...
  Koprak oka
 • LED displeýi nädip has ýokary kesgitlemeli

  LED displeýi nädip has ýokary kesgitlemeli

  “LED” displeýini nädip has ýokary kesgitlemeliSoňky ýyllarda gurnama tehnologiýasynyň yzygiderli ösmegi bilen dürli pudaklarda tanaldy we ulanyldy.Gurnalan displeý önümlerini öndürmek we hyzmat etmek ...
  Koprak oka
 • Söwda çylşyrymly aç-açan LED displeý çözgütleri

  Söwda çylşyrymly aç-açan LED displeý çözgütleri

  Söwda çylşyrymly aç-açan LED displeý çözgütleri Birnäçe ýyllyk ösüşiň dowamynda aýdyň ekran barha durnuklaşdy we amaly bazary kem-kemden emele geldi.Olaryň arasynda täjirçilik çylşyrymly programmalar aglaba köplügi emele getirýär.Şeýlelik bilen, LE nädip aýdyň bolup biler ...
  Koprak oka
 • 2022 Global kiçi göwrümli LED displeý bazaryň dünýägaraýşy we iň ýokary öndürijileriň gözlegleri

  2022 Global kiçi göwrümli LED displeý bazaryň dünýägaraýşy we iň ýokary öndürijileriň gözlegleri

  MarketQuest.biz tarapyndan döredilen “Global Fine Pitch LED Display Market”, işiň häzirki ýagdaýyna we 2022-nji ýyldan 2028-nji ýyla çenli geljekdäki gowulaşmak mümkinçiliklerine düşünýär we ähliumumy müşderi tejribesini üpjün etmek üçin pudak maglumatlary, häzirki bilim nokatlary, adaty usullar we häzirki döwürleri birleşdirýär .. .
  Koprak oka
 • LED ekrany ýagyş möwsüminde nädip howpsuz saklamaly

  LED ekrany ýagyş möwsüminde nädip howpsuz saklamaly

  LED ekrany ýagyş möwsüminde nädip howpsuz saklamaly LED elektron displeýi ýapyk we açyk görnüşlere bölünýär.Oorapyk displeý çyglylyga garşy bolmaly, açyk ekranda diňe çyglylyga däl, suw geçirmeýän hem bolmaly.Otherwiseogsam, gysga zynjyryň döremegine sebäp bolmak gaty aňsat ...
  Koprak oka
 • Zynjyr dükanlarynda LED açyk ekrany ulanmak

  Zynjyr dükanlarynda LED açyk ekrany ulanmak

  “LED” aç-açan ekrany zynjyr dükanlarynda ulanmak “LED” aç-açan ekran, ýeňil, ýönekeýlik, akyl, ýokary ýagtylyk we aýdyňlyk aýratynlyklaryna eýe bolan we energiýa tygşytlamagyň we täzeligiň ulanylyş bahasyna düşünýän media göterijiniň täze görnüşidir.Aýratynlyklary 1. ...
  Koprak oka
 • Aç-açan LED displeý bilen SMD adaty ekranyň arasyndaky tapawut

  Aç-açan LED displeý bilen SMD adaty ekranyň arasyndaky tapawut

  Soňky ýyllarda bazar ykdysadyýetiniň yzygiderli ösmegi bilen şäherde köp gatly binalar bar we aç-açan LED displeý şäher aýna perdesiniň diwar landşaftyny yşyklandyrmak, binagärlik sungatynyň estetiki taýdan ösdürilmegi we beýleki ugurlarda giňden ulanyldy. ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2