• sahypa_banner

Önümler

Şah şekilli LED displeý

Gysga düşündiriş:

Şah şekilli ekran, ýöriteleşdirilip bilinýän we çeýe modullardan ybarat ýörite görnüşli ekran.Satyjylaryň satyn alýan zatlaryny goýýan sergi otaglarynda, muzeýlerde we binalarda köplenç ulanylýar.Beýleki adaty displeýlerden tapawutlandyrýan özboluşly dizaýny, adamlaryň ünsüni aňsatlyk bilen özüne çekip biler we haýran galmagyna sebäp bolup biler.Hatda bu sebit üçin möhüm bir ýere öwrülip biler.


Önümiň jikme-jigi

Güýçli wizual täsir

Üýtgeşik görnüş we gözüňi özüne çekiji animasiýa aýratyn effektleri tomaşaçylara ajaýyp tejribe berip biler.Ultra ýokary çözgütli wideo alyp biler,

islän döredijiligiňizi beýan etmek üçin ulanyp bilersiňiz.Onuň bilen,

gyzykly pikirleriň gutarmagy barada alada etmegi bes edip bilersiňiz, sebäbi ekran gaty hyýaly.

şah şekilli-1-LED-displeý-

Güýçli wizual täsir

Horn şekilli LED displeýinde ultra inçe çeýe LED modullary, güýçli magnit sorujy görnüşi gurmak ýönekeý,

çalt we takyk.Ekrana arka we öň tarapdan doly girip bolýar we içki kabel birikmesi bilen çalt ýygnalyp bilner.

Ekrany silindr, ýaý we ş.m. ýaly dürli aýratyn görnüşlere bölüp bolýar.

şah şekilli-2-LED-displeý-

Özbaşdaklaşdyrmagy kabul ediň

Biz LED displeý öndürijisidiris, isleýän LED displeýiňizi suratlandyryp bilseňiz, pikiriňizi hakykata öwrüp bileris.

Hakyky sahypa görä dürli ýagtylygy we dürli diametrleri ýasap bileris,

daş-töweregine doly laýyk geler ýaly.

şah şekilli-3-LED-displeý-

Birnäçe amaly ssenariisi

Şah şekilli ekran adaty bolmadyk dizaýny sebäpli eksponatlarda, muzeýlerde we käbir moda binalaryň zallarynda ýygy-ýygydan ulanylýar.

şah şekilli-4-LED-displeý-

Enjam aýratynlyklary

Durnuklylygy gowulaşdyrmak we gurnamagy, sökmegi we tehniki hyzmaty ýeňilleşdirmek üçin plagini birikdirmek;

Gurluşyň gurluşy ýeňil, ýokary takyklyk, çalt ýylylyk ýaýramagy bilen täze guýma alýumin gabygyny kabul edýär;

Öň / arka hyzmat etmek üçin nokat-nokat modul dizaýny;

HD LED wideo diwar modully dizaýny, gurmak we meýdan hyzmaty üçin aňsat;

Birkemsiz baglanyşyk;rahat görmek tejribesini almak üçin takyk modullar.

Üns beriň

SandsLED, müşderilerimize ätiýaçlyk çalyşmak üçin ýeterlik LED displeý modullaryny satyn almagy maslahat berýär.LED displeý modullary dürli satyn alyşlardan gelýän bolsa, LED displeý modullary dürli toparlardan gelip biler, bu bolsa reňk tapawudyna sebäp bolar.

Wideo


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň