• sahypa_banner

Önümler

Silindr görnüşli LED displeý

Gysga düşündiriş:

Silindr görnüşli LED ekrany ajaýyp 360 dereje displeýi üpjün edip biler, Dinamiki sanly tomaşa hakyky 3D effekt döredýän sütün gurluşynyň töweregindäki tomaşaçylara rahatlyk bilen ýaýlyma berilýär.Ölçeg çäklendirmesi ýok, bökdençsiz bölünme, tekiz egrilik. Highokary kesgitli wideo we ýörite effektleri oýnap biler. Magnit dizaýny, modula abatlamak we çalyşmak aňsat, doly giriş mümkinçiligini berýär.


Önümiň jikme-jigi

Iň ýokary öndürijilik

Silindr görnüşli LED ekrany ajaýyp 360 dereje ekrany üpjün edip biler,

Dinamiki sanly tomaşa, hakyky 3D effekt döredýän sütün gurluşynyň töweregindäki tomaşaçylara rahatlyk bilen ýaýlyma berilýär.

Ölçeg çäklendirmesi ýok, bökdençsiz bölünmek,tekiz egrilik. Ol ýokary kesgitli wideo we ýörite effektleri oýnap biler.

Magnit dizaýny, moduly abatlamak we çalyşmak üçin doly giriş mümkinçiligini berýär.

-2

Boý, Piksel meýdançasy we Diametri düzülip bilner.

Silindr görnüşli LED ekranyň ululygy (diametri / uzynlygy) we düzülip bilinýän piksel meýdançasy

Beýleki erkin görnüşli LED elementlerini goşmak ýa-da döredijilik dizaýnyňyza görä şekillendirmek has gyzykly bolup biler.

Silindr görnüşli LED ekrany ähli tarapdan tomaşaçylara dinamiki wideo, tekst we animasiýa berip biler.

未 标题 -3

Güýçli wizual täsir

Hilinden başga-da ajaýyp ýeňil we olary çalt bir ýerden başga ýere geçirip bilersiňiz.

Diňe hil taýdan özüne çekiji bolman, eýsem ajaýyp dizaýny we estetikasy bilen hem ünsi özüne çekýär.

Şeýlelik bilen, köp aýratynlygy bolan bir zady gözleýän bolsaňyz,

onda silindr görnüşli LED displeý iň soňky saýlawdyr.

未 标题 -4.1

Birnäçe goýmalar

muzeýler, kärhana sergi zallary, sergi zallary, uly söwda merkezleri, söwda merkezleri

未 标题 -5

Enjam aýratynlyklary

Durnuklylygy gowulaşdyrmak we gurnamagy, sökmegi we tehniki hyzmaty ýeňilleşdirmek üçin plagini birikdirmek;

Gurluşyň gurluşy ýeňil, ýokary takyklyk, çalt ýylylyk ýaýramagy bilen täze guýma alýumin gabygyny kabul edýär;

Öň / arka hyzmat etmek üçin nokat-nokat modul dizaýny;

HD LED wideo diwar modully dizaýny, gurmak we meýdan hyzmaty üçin aňsat;

Birkemsiz baglanyşyk;rahat görmek tejribesini almak üçin takyk modullar.

Üns beriň

SandsLED, müşderilerimize ätiýaçlyk çalyşmak üçin ýeterlik LED displeý modullaryny satyn almagy maslahat berýär.LED displeý modullary dürli satyn alyşlardan gelýän bolsa, LED displeý modullary dürli toparlardan gelip biler, bu bolsa reňk tapawudyna sebäp bolar.

Wideo


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň