Kärende çözgütleri

Önümler

Kärende çözgütleri

Hytaýda belli LED displeý ekrany üpjün ediji hökmünde SandsLED ýapyk we açyk köp sanly üpjün edýärkärendesi LED displeýiDürli programmalar üçin 1,953 mm-den 4.81mm-a çenli piksel çukurly çözgütler.Aşakdaky mazmun, ulanylanda müşderiler tarapyndan ýüze çykyp biljek kynçylyklary çözmegi maksat edinýärkärendesi LED displeýiekrany.

 

 

Kärende LED displeý ekrany wagtlaýyn kärende maksatlary üçin elýeterli LED displeý ekranyna degişlidir.Bu displeýler, adatça, söwda sergileri, konsertler, konferensiýalar, sergiler, toýlar we wagtlaýyn görkezilişiň zerur bolan beýleki wakalary üçin ulanylýar.KärendeLED displeýlerýeňil, gurmak we sökmek aňsat we ýokary çözgütli bolup, kärende maksatlary üçin ajaýyp edýär.Adatça has uly ekrany emele getirmek üçin ýygnanan kiçijik LED modullardan durýar.Kärende LED displeýleri köp tomaşaçylara habarlary çeýe, tygşytly we täsirli usul bilen üpjün edýär.Dürli ululykda, şekilde we dizaýnda bar we belli talaplara laýyklaşdyrylyp bilner.

 

 

1.Kärende LED displeýine mätäç pursat haýsy?

 

2.Kärende LED displeý ekranynyň bahasy näçe?

 

3.Kärende LED displeýini nädip gurmaly?

 

4.Näme üçin SandsLED-i wepaly kärende LED displeýi hyzmatdaş hökmünde saýlamaly?

 

 

1. Kärende LED displeýine mätäç pursat haýsy?

 

“SandsLED” -iň ýokary hilli kärendesi LED ekrany, konsertlerden we söwda sergilerinden toýlara we bölekleýin sergilere çenli islendik pursat üçin ajaýyp.Döwrebap tehnologiýa we iň ýokary müşderi hyzmaty bilen, tomaşaçylary haýran galdyrjak üznüksiz kärende tejribesini kepillendirýär.Aýratyn zerurlyklary kanagatlandyrmak üçin düzülip bilner we wideolardan, suratlardan göni ýaýlymlara we sosial mediýa çenli adamlaryň isleýän islendik wizual mazmunyny görkezip biler.Esasy waka ýa-da mahabat bilen meşgullanmaň - markany kärendesine alnan LED displeýi bilen ýokarlandyryň. Kärende LED displeý ekrany zerur bolup biljek käbir ýagdaýlar:

 

1. Wakalar:

Kärende LED displeý ekranlary, köplenç wizual mazmuny we maglumatlary görkezmek üçin ulanylýan konsertler, sergiler, konferensiýalar we söwda sergileri ýaly çärelerde ulanylýar.

 

2. Mahabat:

Kärende LED displeý ekranlary mahabat maksatly, esasanam köp adamyň ünsüni çekip biljek açyk ýerlerde hem ulanylýar.

 

3. Sport:

Kärende LED displeý ekranlary, ballary, statistika we beýleki maglumatlary görkezmek üçin sport çärelerinde köplenç ulanylýar.

 

4. Bilim:

Kärende LED displeý ekranlary okuw otaglary, leksiýa zallary we auditoriýalar ýaly okuw sazlamalarynda, görkezme esbaplaryny we prezentasiýalary görkezmek üçin ulanylýar.

 

5. Toýlar:

Kärende LED displeý ekranlary toýlarda hem suratlary, wideolary we beýleki wizual mazmuny görkezmek üçin ulanylýar.

 

6.Retail:

Kärende LED displeý ekranlary söwda merkezleri we dükanlar ýaly bölekleýin sazlamalarda, mahabat, mahabat we beýleki maglumatlary görkezmek üçin ulanylýar.

 

 6.1

 

 

2. Kärende LED displeý ekranynyň bahasy näçe?

 

Ynha, LED displeý ekranlarynyň bahasyna täsir edip biljek faktorlaryň has jikme-jik düşündirişleri:

 

1. Ekranyň ululygy:

“LED” ekranynyň ululygy kärende bahasyna täsir edip biljek iň möhüm faktorlardan biridir.Uly ekranlar has gymmat LED modullaryny talap edýär.Umuman, ekranyň ululygy näçe köp bolsa, kärende bahasy şonça-da ýokarydyr.

 

2. Piksel meýdançasy:

Piksel meýdançasy, ekranyň her LED pikseliniň merkeziniň arasyndaky aralygy aňladýar.Piksel meýdançasy näçe kiçi bolsa, şonça-da ýokary ölçeg we displeýiň hili şonça gowy.Şeýle-de bolsa, kiçi piksel çukurly ekranlar has uly çukurlylara garanyňda has gymmat.Sebäbi kiçi pikselli ekran ekranlary has ýokary ölçegli şekil döretmek üçin has köp LED talap edýär we olary öndürmek we kärendesine almak has gymmat bolýar.

 

3. Locationerleşýän ýeri:

Çäräniň ýa-da gurnamagyň ýerleşýän ýeri, LED displeýiň kärendesine bahasyna hem täsir edip biler.Locationerleşmek kyn bolsa ýa-da goşmaça howpsuzlyk çäreleri talap edilse, kärende bahasy has ýokary bolup biler.

 

4. Hyzmatlar:

Käbir kärende kompaniýalary gurnamak, tehniki hyzmat we mazmun döretmek ýaly goşmaça hyzmatlary hödürläp bilerler.Bu goşmaça hyzmatlar kärende bahasyny ýokarlandyrar, ýöne müşderi üçin wagt we güýji tygşytlap biler.

 

5. Elýeterlilik:

Kärende LED displeý ekranlaryna isleg ýylyň wagtyna we ýerleşişine baglylykda üýtgäp biler.Belli bir möwsümde ýa-da belli bir ýerde LED displeý ekranlaryna uly isleg bar bolsa, kärende bahasy has ýokary bolup biler.

 

 

 6.11

 

 

3. Kärende LED displeýini nädip gurmaly?

 

“LED” ekrany üçin amatly ýeri saýlaň: “LED” ekrany gurmazdan ozal, onuň guruljak ýerini göz öňünde tutuň.Locationeriň ekranyň agramyny goldap biljekdigine we durnuklydygyna göz ýetiriň.Şeýle hem, görmek burçuny we ekranyň dürli burçlardan görünýändigini göz öňünde tutuň.

 

1. Öndürijiniň görkezmesi boýunça gurnama ýaýlaryny we çarçuwasyny guruň:

“LED” ekrany adatça gurnama ýaý ýa-da çarçuwa bilen gelýär.Garaşlary ýa-da çarçuwany ygtybarly gurmak üçin öndürijiniň görkezmelerine eýeriň.Garaşanlaryň ýa-da çarçuwanyň dereje we göni gurnalandygyna göz ýetiriň.

 

2. Elektrik üpjünçiligini LED displeý ekranyna birikdiriň we onuň dogry ýerleşdirilendigine göz ýetiriň:

Elektrik üpjünçiligini LED ekranyna birikdiriň we elektrik rozetkasynyň topraklydygyna göz ýetiriň.LED ekran ekranyny elektrik togundan goramak üçin ulaldyjy goraýjy ulanmak maslahat berilýär.

 

3. Wideo çeşmesini LED ekranyna birikdiriň:

LED displeý ekrany HDMI, VGA ýa-da beýleki gabat gelýän kabeller arkaly wideo çeşmesine birikdirilip bilner.Wideo çeşmesiniň LED ekrany bilen gabat gelýändigine göz ýetiriň.

 

4. LED displeýiniň dogry işleýändigine göz ýetiriň:

“LED” ekrany açyň we dogry işleýändigine göz ýetiriň.Suratyň hilini, reňkini we ýagtylygyny barlaň.Gerek bolsa sazlamalary sazlaň.

 

5. “LED” ekranyny berkidiş ýaýlaryna we çarçuwasyna berkidiň:

“LED” ekrany dogry işlänsoň, nurbat ýa-da bolt ulanyp, ony berkitme ýaýlaryna ýa-da çarçuwasyna berkidiň.Ekranyň pugta berkidilendigine we ýykylmajakdygyna göz ýetiriň.

 

6. Ekranyň ygtybarly gurnalandygyny we dogry işleýändigini anyklamak üçin soňky synagy geçiriň:

“LED” ekranyny berkidiji ýaýlara ýa-da çarçuwalara ygtybarly birikdireniňizden soň, ekranyň dogry we ygtybarly gurnalandygyny anyklamak üçin soňky synagdan geçiň.

 

Bellik:Dogry gurnamagy üpjün etmek we zeper ýetmezligi üçin kärendesine alnan LED displeýini gurmak üçin hünärmen tehnik işe almak maslahat berilýär.

 

 

20200330094842_93659

 

 

4. Näme üçin SandsLED-i wepaly kärende LED ekrany hyzmatdaş hökmünde saýlamaly?

 

SandsLED, meýilleşdirýän islendik wakaňyz üçin kireýine berilýän LED ekranlaryň giň toplumyny hödürleýär.Ekranlarymyz iň täze we iň ösen tehnologiýa bilen enjamlaşdyrylandyr, habaryňyzyň dürli ululykda we çözgütlerde elýeterli we iň ýokary çözgüt we aýdyňlygy üpjün etmek üçin döredilen iň ýokary täsir bilen üpjün edilmegini üpjün edýär, şeýlelik bilen iň gowy ekrany saýlap bilersiňiz. hadysa zerur we habaryňyzyň uzakdan görünmegine göz ýetiriň.“SandsLED” ýokary tehnologiýaly ýokary derejeli LED panelleri ulanyp, ekranlar hem optimal reňk takyklygy üçin kalibrlenýän ýiti, hrustal düşnükli şekilleri we wideolary üpjün edýär, şonuň üçin grafikalaryňyz we wideolaryňyz ajaýyp we janly görüner, sebäbi ýokary derejede düzülip, ​​görkezmäge mümkinçilik berýär. Grafikany, suratlary, wideolary ýa-da üçüsiniň kombinasiýasyny görkezip biljek islendik formatda islän habaryňyz.“SandsLED” -iň ekranlary bir topar media pleýerleri bilen hem gabat gelýär, şonuň üçin ajaýyp köp taraply we uýgunlaşdyrylan mazmunyňyzy aňsatlyk bilen oýnap bilersiňiz, olary islendik waka dizaýny üçin ajaýyp edip bilersiňiz.

 

Ajaýyp fon ýa-da sahna merkezi döretmek isleseňiz, ekranlarymyz wakany täze belentliklere çykarar, olar üçin ýeňil we gurmak aňsat, şonuň üçin çäräni meýilleşdirmegiň beýleki taraplaryna ünsi jemläp bilersiňiz.

 

Gysgaça aýtsak, SandsLED ýokary çözgüt, aýdyňlyk we täsir etmek üçin döredilen iň ýokary derejeli kärende LED displeýlerini hödürleýär.“SandsLED” -iň retal LED displeýleri bilen habaryňyzy sazlap, ajaýyp wizuallary görkezip we ýatdan çykmajak waka tejribesini döredip bilersiňiz.Geljekki wakaňyz üçin LED displeý ekranlary barada has giňişleýin maglumat almak üçin şu gün biziň bilen habarlaşyň.