• sahypa_banner

Önümler

Kub LED displeýi

Gysga düşündiriş:

Kub LED displeýi döredijilikli LED displeýdir.Üç ölçegli önüm hökmünde suratlary birnäçe tarapdan görkezip biler we ajaýyp wizual effekt gazanmak üçin wideolary redaktirlemek üçin bu hünär bilen işleşip biler.Onda aýdyň şekil we aşa ýokary mahabat gymmaty bar.Kub LED displeýi adamlara has uly täsir galdyrar.Dükanyň alamaty hökmünde has görnüklidir we has köp adamyň ünsüni özüne çekip biler we dükanyň bezegi hökmünde bu köp adamy duruzyp biler.Kub LED displeýi size has ýokary ykdysady girdeji getirer.


Önümiň jikme-jigi

Deňi-taýy bolmadyk üç ölçegli

Burç kub LED displeýiniň özi täsirli we futuristik görnüşe eýe.Binanyň daşyna oturdylan içerde we daşarda ulanylyp bilner,

içerki burçda ýa-da bezeg hökmünde ýere ýerleşdirildi.Islege görä,

başga dükanlardan tapawutlandyrýan wizual effekt gazanmak üçin özboluşly şekil döretmek üçin birleşdirilen birnäçe kub LED displeýlere hem düzülip bilner.

cubeleddisplay2

Özbaşdak düzülip bilner

Kub LED displeýi, iň amatly piksel meýdançasyny, ýerüsti belgisini we ululygyny müşderiniň talaplaryna laýyklykda ýasap bolýar,

müşderiniň giňişlik tertibine laýyk bolmak üçin iň pes 320 * 320 * 320mm bolup biler.

Birnäçe kub ýygnamak üçin ýörite talaplar hem gazanylyp bilner.

cubeleddisplay3

Omni-ugurly oýnamak

Kubly LED displeýi, 360 we has köp dereje wideo görkezmek ýerine ýetirmek üçin ekranyň üst nomeriniň 4-den 6-a çenli düzülip bilner.

cubeleddisplay4

Birnäçe goýmalar

Söwda merkezleri, dükan belgileri, sergi zallary, ýapyk bezeg, açyk wideo mahabaty we beýleki ýerler

cubeleddisplay5

Enjam aýratynlyklary

Durnuklylygy gowulaşdyrmak we gurnamagy, sökmegi we tehniki hyzmaty ýeňilleşdirmek üçin plagini birikdirmek;

Gurluşyň gurluşy ýeňil, ýokary takyklyk, çalt ýylylyk ýaýramagy bilen täze guýma alýumin gabygyny kabul edýär;

Öň / arka hyzmat etmek üçin nokat-nokat modul dizaýny;

HD LED wideo diwar modully dizaýny, gurmak we meýdan hyzmaty üçin aňsat;

Birkemsiz baglanyşyk;rahat görmek tejribesini almak üçin takyk modullar.

Üns beriň

SandsLED, müşderilerimize ätiýaçlyk çalyşmak üçin ýeterlik LED displeý modullaryny satyn almagy maslahat berýär.LED displeý modullary dürli satyn alyşlardan gelýän bolsa, LED displeý modullary dürli toparlardan gelip biler, bu bolsa reňk tapawudyna sebäp bolar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň