• sahypa_banner

Habarlar

>

Senagat habarlary

 • Geljegi şekillendirmek: Senagaty üýtgedýän LED displeý tehnologiýasynda 2024-nji ýyldaky üstünlikler

  Wizual aragatnaşyk birinji orunda durýan dünýäde innowasiýa we netijelilik boýunça LED displeý tehnologiýasy öňde durýar.2024-nji ýylda işe girişenimizde, pudak düýpli ösüşler we önümçilik üçin dinamiki ugur döredýän täze syýasatlar bilen haýran galýar ...
  Koprak oka
 • Sfera LED displeýini nädip ýasamaly?

  Sfera LED displeýini nädip ýasamaly?

  Öňdebaryjy tehnologiýanyň ajaýyp görnüşinde Las Wegas dünýädäki iň uly LED sferasy bolan MSG sferasynyň ajaýyp güýjüne şaýat boldy.Ajaýyp yşyk çaklamalary şäheri joşgunly we aýdyň tomaşa öwürdi, ýaşaýjylar we jahankeşdeler haýran galdylar ...
  Koprak oka
 • LED displeýiň meýdanyny we ýagtylygyny nädip hasaplamaly?

  LED displeýiň meýdanyny we ýagtylygyny nädip hasaplamaly?

  LED displeý, grafikalary, wideolary, animasiýalary we beýleki maglumatlary elektron ekranlar arkaly görkezmek üçin ýagtylyk çykaryjy diodlary (LED) ýagtylyk beriji elementler hökmünde ulanýan enjamdyr.LED displeýiň ýokary ýagtylygy, az güýji sarp etmegi, uzak ömri, giň v ...
  Koprak oka
 • Wideo konferensiýa LED displeýi näme

  Wideo konferensiýa LED displeýi näme

  Wideo konferensiýa LED displeý, wideo konferensiýa maksatlary üçin ýörite döredilen ýokary çözgütli displeýdir.Adatça şekiliň hilini we kontrast gatnaşygyny hödürleýän uly LED ekrandan ýa-da panelden durýar.Bu displeýler ulanmak üçin niýetlenendir ...
  Koprak oka
 • Kub LED displeýi näme?

  Kub LED displeýi näme?

  Kub LED displeýi, kub şekilli ekran döretmek üçin LED panelleri ulanýan üç ölçegli LED displeýdir.Adatça mahabat ýa-da güýmenje maksatlary üçin ulanylýar, sebäbi özboluşly we çuňňur wizual tejribe berýär.Kub LED displeý mu ...
  Koprak oka
 • Görkeziş aralygy bilen LED displeýiň aralygy arasynda nähili baglanyşyk bar?

  Görkeziş aralygy bilen LED displeýiň aralygy arasynda nähili baglanyşyk bar?

  Görkeziş aralygy bilen LED displeýiň arasyndaky aralyk piksel meýdançasy hökmünde bellidir.Piksel meýdançasy ekrandaky her pikseliň (LED) arasyndaky aralygy aňladýar we millimetr bilen ölçelýär.Umumy düzgün, piksel meýdançasy sma bolmaly ...
  Koprak oka
 • Çeýe LED displeýiň esasy tehniki aýratynlyklary barada?

  Çeýe LED displeýiň esasy tehniki aýratynlyklary barada?

  Egrilikli ekranlar, silindr ekranlar, sferik ekranlar, geýip bolýan ekranlar we lenta ekranlar ýaly dürli çeper we şekilli çeýe LED ekranlary şäher meýilleşdiriş merkezleri, ylym we tehnologiýa muzeýleri we uly göwrümli com ... ýaly sahnalaryň hemme ýerinde görmek bolýar.
  Koprak oka
 • Döredijilik LED displeýi näme?

  Döredijilik LED displeýi näme?

  Döredijilik LED ekranlary adaty däl ýagdaýlar üçin amatly dürli ekran görnüşlerini döretmek üçin birleşdirilip bilner.Mundan başga-da, müşderiler zerurlyklaryna we sebtine laýyk gelýän öz ekranlaryny dizaýn edip bilerler.Üçburçluk, trapezoid we inedördül döredijilik we tapawutly ...
  Koprak oka
 • Medeni we syýahatçylyk taslamalarynda LED displeý ekranlary üçin çözgüt

  Medeni we syýahatçylyk taslamalarynda LED displeý ekranlary üçin çözgüt

  LED displeý ekranlary medeni we syýahatçylyk pudagynda meşhur tendensiýa öwrüldi.Bir tarapdan, dürli festiwallarda yşyklandyryjy görkezişlerde, temaly oturylyşyklarda we beýleki çärelerde LED tehnologiýasy ýygy-ýygydan ulanylýar we temaly pikirleri öňe sürmek üçin gowy göteriji bolýar.Otda ...
  Koprak oka
 • Çeýe LED displeý näme?

  Çeýe LED displeý näme?

  Çeýe LED displeý ekrany, islegine görä egilip bilinýän we özüne zeper ýetirip bilmeýän LED displeý ekranydyr.Zynjyr tagtasy ýörite çeýe materialdan ýasalýar, egilmek sebäpli döwülmez, sütün ekranyndaky söwda merkezlerinde köplenç ulanylýar ...
  Koprak oka
 • Custöriteleşdirilen döredijilik LED displeýini nädip saýlamaly

  Custöriteleşdirilen döredijilik LED displeýini nädip saýlamaly

  Customörite görkezilen displeý çözgütleri we amaly programmalary boýunça uly tejribesi bolan Hytaýda ygtybarly “Custom LED” displeý öndürijisi hökmünde SandsLED doly çözgütleri üpjün edip bilýär.Maslahatdan başlap, adaty Led dis dizaýnyna we önümçiligine ...
  Koprak oka
 • Kub LED displeýleriniň aýratynlyklary we peýdalary

  Kub LED displeýleriniň aýratynlyklary we peýdalary

  Her bir telekeçiniň şatlygy girdejini köpeltmek we çykdajylary azaltmakdyr.Muňa telekeçilik mahabatynyň özboluşly usuly bilen ýetip bolýar.Businessshli kärhanalaryňyzy potensial müşderilere birbada we arzan bahadan görkezmek isleýän köp sanly kärhana eýesi bolsaňyz, onda ...
  Koprak oka
123Indiki>>> Sahypa 1/3