• sahypa_banner

Önümler

Custöriteleşdirilen döredijilik LED displeýi

Gysga düşündiriş:

Näme üçin döredijilikli LED displeýi saýlamaly?

Dizaýn we estetikanyň ösmegi bilen bazar LED döredijilik displeýlerine has köp isleg döretdi.Müşderilerde LED displeýleriň aýdyňlygy, ululygy we görnüşi üçin has köp talaplar bar.Gözüňi özüne çekiji wizual effektler we üýtgeşik şekiller bilen, döredijilikli LED displeý tomaşaçylara elmydama şok wizual täsir edip biler we wakalaryňyzy ýa-da mahabatlaryňyzy görkezmegiň iň oňat usullaryndan biri bolar.

Näme üçin bizi saýlamaly?

Öňdebaryjy döredijilikli LED displeý çözgüdi üpjün ediji hökmünde “Sands LED”, on ýyllyk tejribe we deňsiz-taýsyz iş höwesi bilen ökde toparymyz bilen özboluşly zerurlyklaryňyza döredijilikli çözgütleri hödürläp bilýär.


Önümiň jikme-jigi

Wideo

Döredijilik LED displeý çözgütleri

Specialörite ýapyk we açyk ýöriteleşdirilen döredijilik LED displeýlerinde çalt ýylylyk ýaýramagy, ýokary kontrastly, giň reňkli gamut,
ýokary reňkli köpeliş, hemişelik ýagtylyk, uly görmek burçy, az sarp ediş we aýratyn görnüş.
Ajaýyp bökdençsiz tikiş we anti-elektron magnit päsgelçilik funksiýasyna eýedir.
Islege görä bölüniş kombinasiýasy, islendik ululykdaky modelleri düzüp bolýar.

Sferik LED displeý --- Tükeniksiz

Fizika bir sferany, ileri tutulýan, iň arassa görnüşi gowy görýär.Estetika bir sferany, ileri tutulýan, mylaýymlygy gowy görýär.Ynanyp bolmajak sferiki görnüş“SandsLED” ekranynyň ynanyp bolmajak ýerine ýetirijiligi bilen utgaşyp, size haýran galdyryjy täsirleri getirýär.

1
2

Pirog şekilli LED displeý --- Roman

Pirog şekilli LED displeý, sahypa we müşderiniň talaplaryna laýyklykda düzülen LED ekranydyr.Toplumlaýyn gurluşy kabul edýär.Ony gurnamak diwar, asmak, mozaika, gonmak ýaly çeýe we dürli-dürli.Täze dizaýn sergi zalynda, söwda merkezinde, barlarda, myhmanhanalarda we howa menzillerinde her ekrany üns merkezinde edýär.

Silindr görnüşli LED displeý --- özüne çekiji

Egri ýüzü 360 ° dereje köp ekranly, ýokary piksel dykyzlygy, pes gurnama bahasy bilen görkezilip bilner.Aýratynlyklary, diametri,beýikligi müşderiniň isleglerine görä düzüp bolýar.Specificörite wideo döretmek üçin gurnama sahypasyna görä, diňe sahnanyň atmosferasyny düzüp bilmez,mahabat mazmunyny hem oýnap biler.

3
4

LED harpy --- üýtgeşik

Specialöriteleşdirilen döredijilik haty LED displeýleri dürli spesifikasiýaly ýörite modully LED displeý panelleri bilen gurnalan.Olar ekranyň ululygy bilen çäklenmeýär.LED harpy ekrany, göni harpda ýa-da logotipiň üstünde wideo oýnamaga mümkinçilik berýän täze düşünje.Sahypa we müşderiniň talaplaryna laýyklykda özüne çekiji we üýtgeşik displeý effektini döredip biler.

Suw damjasy şekilli LED displeý --- Täzelik

Suw damjasy görnüşli LED displeý özboluşly ekrandyr.Has wizual täsir we innowasiýa gurluşy bolan displeýdir.Suw damjasy görnüşli LED displeýi üpjün etmek üçin täze we üýtgeşik tehnologiýa kabul edildi.“LED” ekrany ýakylanda, has täsirli täsir edýän bir damja suw ýaly görünýär.Dürli ýapyk ýa-da açyk ýerlerde ulanylyp bilner.

5
6

Düzgünsiz LED displeý --- Mugt

Çydamly, diňe erkinlik ýok.Düzgünsiz LED displeý janlylyk we täze ideallar bilen doly.LED ekrany isleýşiňiz ýaly dizaýn edip bilersiňiz.

Islän zadyňyzy dörediň we öz wizual toýuňyzdan lezzet alyň.

Futbol şekilli gurşunly displeý --- Glock

Futbol şekilli LED displeý, adatça polihedrona birleşdirilen otuz iki sany LED ýüzden durýar we ýörite şekillerde geometrik şekillere bölünip, ýüzleriň arasyndaky iň kiçi boşluk bilen ajaýyp baglanyşyk gazanyp biler.Adaty tekiz ekranlaryň, futbol klubynyň daş keşbinden we duýgusyndan dynmak we töweregine islendik nukdaýnazardan seredip bolýar we tomaşaçylara täze wizual berip biljek bar, myhmanhana ýa-da täjirçilik emläk otagynda oturtmak üçin amatlydyr. tejribe.

未 标题 -2

TakmynanLEDörite LED ekrany

SandsLED ekrany, täze önüm programmanyň umumy gurluşyna we gurşawyna has oňat uýgunlaşyp biler ýaly, adaty LED displeýi esasynda ýöriteleşdirilen dizaýn LED ekranyna öwrülýär.Käbir döredijilik mazmunyny görkezmek üçin dürli tertipsiz şekillere bölünip bilner, diňe bir tomaşaçylaryň ünsüni özüne çekmän, eýsem markaňyzy mahabatlandyrmagyň batyrgaý usulydyr.Bu görnüşli ODM-LED displeý taslamasynda 10 ýyldan gowrak wagt bäri işleýän inersenerlerimiz, pikiriňizi hakykata durmuşa geçirip bilerler.Üçburçluk, trapezoid, sütün, egrilik, öwrüm, kwadrat, halkalar we ş.m. ýaly özbaşdak döredilen LED displeýiň haýsy ululygyna we görnüşine garamazdan döredilip bilner.

8

Biziň bilen nähili işleşmeli

1-NJI ÄDIM

Maslahat

2-nji ädim

Konseptual we tehniki dizaýn

3-nji ädim

Suratlar we önümçilik

4-nji ädim

Integrasiýa we gurnama

5-nji ädim

Hyzmat we goldaw

a0211f37-db88-4038-a488-0cbaf59f36536

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önüm kategoriýalary