• sahypa_banner

Önümler

Tegelek LED displeý

Gysga düşündiriş:

Tegelek LED displeý, tegelek gurşunly displeý diýlip hem atlandyrylýar, bölekleýin mahabat, sergiler, sahna fon, DJ stendi, wakalar, barlar we ş.m. döredijilik dizaýny we çözgüdi üçin ajaýyp. Bu ýeke we iki taraplaýyn çözgüt bolup biler.Tegelek LED displeý paneli dürli görnüşlere we ululyklara laýyk gelýär.“Sands-LED” tegelek ekran üçin ýörite çözgüdi kabul edýär.


Önümiň jikme-jigi

Jady we fantaziýa täsiri üçin ajaýyp dizaýn

Tegelek şekilli wideo ekrany aýratyn we döredijilik şekillerine eýe.Munuň ýaly tegelek wideo ekrany bilen jadyly bezeg we täsir.

Tegelek görnüşli displeý bölek satuw mahabaty üçin ajaýyp wizual öndürijilige eýedir.

Tegelek LED displeý

Döredijilik dizaýny we ýörite ölçeg

Tegelek şekilli gurşunly displeý, ýörite şekil we ululyk ýaly ýörite çözgüt üçin işleýär.Isleýän zadyňyzy döredýäris.

Islegleriňize görä, ony dürli ululykda we piksel meýdançasynda geýip bileris.

-LED-tegelek-ekran

Şekilli bölüniş we burç sazlanylýar

“LED” nyşany “Android App” we kompýuter programma üpjünçiligi tarapyndan dolandyrylýar.

Mediýa faýly ýüklemek, “Wi-Fi” -y ulanmak arkaly aňsatlyk bilen amala aşyrylyp bilner. Tegelek ekran ekrany 24/7 sagat işläp biler.

Tegelek LED displeý3

Giňişleýin programmalar

Tegelek görnüşli wideo displeý her dürli çärelere, söwda merkezine, öňdäki stol, kompaniýanyň bezegi we ş.m. üçin ajaýyp.

Şeýle hem, tegelek ekranly klub we sahnanyň yşyklandyryş täsiri üçin ajaýyp.

Uly göwrümli tegelek gurşunly displeý bilen, kompaniýanyň logotiplerini görkezmek üçin ajaýyp.

Tegelek LED displeý4

Birnäçe goýmalar

Sahna, konferensiýa, sergi, wakalar, konsert, metbugat konferensiýasy, sergi we ş.m.

Tegelek LED displeý5

Enjam aýratynlyklary

Durnuklylygy gowulaşdyrmak we gurnamagy, sökmegi we tehniki hyzmaty ýeňilleşdirmek üçin plagini birikdirmek;

Gurluşyň gurluşy ýeňil, ýokary takyklyk, çalt ýylylyk ýaýramagy bilen täze guýma alýumin gabygyny kabul edýär;

Öň / arka hyzmat etmek üçin nokat-nokat modul dizaýny;

HD LED wideo diwar modully dizaýny, gurmak we meýdan hyzmaty üçin aňsat;

Birkemsiz baglanyşyk;rahat görmek tejribesini almak üçin takyk modullar.

Üns beriň

SandsLED, müşderilerimize ätiýaçlyk çalyşmak üçin ýeterlik LED displeý modullaryny satyn almagy maslahat berýär.LED displeý modullary dürli satyn alyşlardan gelýän bolsa, LED displeý modullary dürli toparlardan gelip biler, bu bolsa reňk tapawudyna sebäp bolar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň