Aç-açan LED ekrany

Önümler

Aç-açan LED ekrany

Aç-açan LED displeý ýörite deşilen displeýdir.Aýna penjire ýaly aýna ýüzüniň islendik görnüşiniň aňyrsynda ulanylyp bilner we içini yşyklandyrýar.Şol bir wagtyň özünde, aýratyn gurluşy sebäpliaç-açan ekran, adaty displeýler bilen deňeşdirilende energiýanyň 50% -ini tygşytlap biler, bu bolsa energiýa tygşytlamak we harytlary görkezmek üçin ýeňiş gazanar.

 

 

Önümlerimizde ýokary aç-açanlyk, ýeňil, akylly dolandyryş, ýönekeý işlemek, ýokary täzeleniş tizligi, energiýa tygşytlaýjy we başgalar bar.SandsLED aýna penjireleri gurmak, aýna diwarlary gurmak, dükanlar, barlar, sergiler, söwda merkezleri we ş.m. ýaly köp sanly programmalara dürli aç-açan LED displeýleri berýär.

 

1.Aç-açan LED ekrany nädip saýlamaly?

 

2.Aç-açan LED displeýleri.

 

3.Aç-açan LED displeýiň aýratynlyklary haýsylar

 

4.Aç-açan LED ekranyň artykmaçlyklary.

 

 

1. Aç-açan LED ekrany nädip saýlamaly?

 

Aşakdaky ugurlarda göz öňünde tutmaly pikirleri bereris.

 

1. Degişli ýagtylyk derejeleri.

Içerki LED displeýleri üçin 800nit ekranyň ýagtylygyny saýlap bolýar.Penjirelerde oturdylan aç-açan displeýler üçin has ýokary ýagtylyk derejesi saýlanmalydyr.

 

2. Sesi peseltmek

Gowy aýdyň LED ekrany, ses päsgelçiliginiň öňüni almak üçin ýokary hilli sürüji çipleri we ulgamlary bilen enjamlaşdyrylmalydyr.

 

3. Piksel meýdançasynyň we ýeňil geçirişiň deňagramlylygy

Piksel meýdançasy näçe kiçi bolsa, ekranyň aýdyňlygy şonça pes bolar.Şonuň üçin şekiliň inçeligi bilen ýagtylygyň iberilmeginiň arasyndaky deňagramlylygy göz öňünde tutmaly.

 

4. Komponentleriň ýokary standarty

Sürüji IC, maskalar, zynjyr tagtalary, LED monjuklar we ş.m. Çyra monjuklary tutuş ekranyň bahasynyň 70% -ini emele getirer we şonuň üçin seresaplylyk bilen saýlanmalydyr.

 

5. Gorag derejesi.

Ekranda UV, çyglylyga, suwa we beýleki hapalaýjylara garşy durmak üçin ýeterlik derejede gorag derejesine göz ýetiriň.

 

 

 13

 

 

2. Aç-açan LED displeýleriň programmalary.

 

1. Söwda merkezleri

Adaty LED displeýler bilen deňeşdirilende, aýdyň LED wideo diwarlary has ýagty we has giň interýer döredip we has täsirli marka keşbini döretmäge kömek edip biler.

 

2. Gurluşyk fasadlary

Inyalpyldawuk mahabat effektini deňleşdirmek bilen äpet binanyň aýna perdesiniň aýdyňlygyny, gurluşyny we daşky görnüşini goramak.

 

3. Sahna çykyşlary

Sahnanyň yşyklandyrylyşy, ses effektleri we çykyşlar bilen bilelikde aç-açan displeýler özboluşly, real peýza. We ajaýyp wizual tejribe döredip biler.

 

4. Mahabat

Aç-açan LED ekranlar derrew adamlaryň ünsüni özüne çekip biler we markaňyzda ýatdan çykmajak täsir galdyryp biler.

 

5. Sergiler

Döwrebap tehnologiýa, beýlekiler ýaly sungat tejribesini döretmek üçin eksponatlar bilen birleşdirilýär.

 

 

98

 

 

3. Aç-açan LED displeýiň aýratynlyklary haýsylar

 

Aç-açan LED displeýi adaty açyk LED displeýiň ähli artykmaçlyklaryna eýe bolman, eýsem penjiräniň adaty ulanylyşynyň iň ýokary derejesini hem üpjün edýär.Ordinaryönekeý gurşunly displeýleriň we LCD ekranlaryň galyň, aç-açan we görmek kyn gowşak taraplary ýok we ýokary geçiş tizligi bilen has ýeňil, çeýe we ýumşak beden aýratynlyklaryna eýe.

 

Arhitektura diwarlary bilen deňeşdirilende, adamlar penjire yşyklandyryjylarynda aç-açan ekranlary ulanýarlar.

 

Mundan başga-da, mahabat mazmuny ekrany üçin aç-açan LED ekranlaryň dizaýnynda, aç-açan effekt gazanmak üçin gara bölegi ekranyň aşaky reňkini görkezip, göni yşyksyz goýup bolýar.Bu ýagtylygyň hapalanmagyny ep-esli azaldyp, energiýa sarp edilişini hem azaldyp biler.

 

 

11

 

 

4. Aç-açan LED ekranyň artykmaçlyklary.

 

1. transpokary aýdyňlyk.80% -e çenli aç-açanlyk, tebigy yşyklandyrmaga we içerki görnüşi görmäge mümkinçilik berýär, ekranyň özi belli bir aralykdan görünmeýär diýen ýaly.

2. weeňil.10 mm galyňlygy we 14kg / m2 agramy, binadaky aýna penjiräniň daşky görnüşine az täsir edýän kiçijik ýerlerde gurulmaga mümkinçilik berýär.

3. brightokary ýagtylyk we energiýa tygşytlamak.Highokary ýagtylyk, göni gün şöhlesinde-de has ýokary görüş effektini üpjün edýär, sowadyş ulgamynyň zerurlygyny aradan aýyrýar we köp elektrik tygşytlaýar.

4. Easyeňil tehniki hyzmat.Aýry-aýry SMD-leri bejermekde modullary ýa-da panelleri aýyrmagyň zerurlygy ýok.Ownuk çykdajy, kiçi göwrüm we hil, ýönekeý gurluş we aňsat hyzmat.

5. Goýmalaryň giň gerimi.Söwda merkezleri, teatrlar, myhmanhanalar we gözel ýerler ýaly aýna diwarly islendik binada ulanylyp bilner, bu binany has abadanlaşdyrýar we gözüňi özüne çekýär.

  

 

Jemläp aýtsak

Bu makalada aç-açan LED displeýleri barada köp pikir alyşdyk we dogry aýdyň ekrany nädip saýlamalydygyňyzy görkezmek üçin dürli ýagdaýlary aýyrmaga synanyşdyk.Gowy bahadan aç-açan displeý satyn almak isleseňiz, SandsLED-den başga zat görmäň!