• sahypa_banner

Önümler

Sferik LED displeý

Gysga düşündiriş:

Sferiki displeý, adaty LED displeýiň adaty görnüşiniň çäklendirilmegini bozýan döredijilikli LED sferik displeýdir.Birnäçe displeý bölüji we teleskopiki displeý bar.Surat birmeňzeş, ýokary kesgitli we tertipsizdir.Örän mahabat bahasy bar.Sferiki LED displeý has güýçli wizual şok täsirine eýe.Köpçülik üçin has özüne çekiji we bezeg üçin has üýtgeşik.Önüm we bezeg gurşawy has köp müşderini özüne çekmek we has köp ykdysady girdeji getirmek üçin LED ýörite görnüşli ekran arkaly girizilip bilner.


Önümiň jikme-jigi

Güýçli wizual täsir

Sferik LED displeý ekrany güýçli görüş täsirine we ýokary howpsuzlyk faktoryna eýe bolan çyzykly ekran bölümini kabul edýär.

Sferik LED displeý ekrany açyk we içerde ulanylyp bilner,ýeňil geçiriji we uly piksel meýdançasy bilen.Specialörite gaýtadan işlenenden soň,

displeý bölümini dürli görnüşli ekranlara ýygnap bolýar,içki ýaý ekrany, daşky ýaý ekrany,içki tegelek displeý, S displeý, sferik displeý,

adaty adaty ekranlar arkaly gazanyp bolmaýan displeý effekti bar.

sferik LED displeý

Iň ýokary öndürijilik

Sferik LED displeý ekrany ýeňil agramyň, ýeliň oňat garşylygynyň, amatly gurnamagyň, ýylylygyň gowy ýaýramagynyň, öň we arka amatly hyzmat etmegiň artykmaçlyklaryna eýedir,

gowy suw geçirmeýän öndürijilik, gowy seýsmiki öndürijilik, kömekçi gurnama çarçuwasynyň arzan bahasy, lal we ş.m. Birmeňzeş, alýumin gurluşynyň dizaýny, ýeňil agramy, gaty gurluşy.

Sferik LED displeý ekrany bökdençsiz bölünmegi amala aşyryp bilýän trapezoidal çyzyk dizaýnyny kabul edýär.

visualpower_led_280829094_568024618372638_3375318033922174669_n
sandsledqiu
gumly '
sandsled_led_

Custöriteleşdirilen sfera LED displeý çözgüdi

Iň amatly sferik LED displeý çözgüdi, müşderiniň talaplaryna we ýerdäki gurşawyna görä düzülip bilner.

LED sferik displeý ekrany gurmak, hereket etmek we götermek müşderiniň talaplaryna laýyklykda dizaýn edilip bilner.

Sferanyň LED displeýiniň diametri müşderiniň talaplaryna laýyklykda dizaýn edilip we öndürilip bilner.

Sfera CNC tarapyndan doly tamamlandy we takyk modulyň ululygy LED sferasynyň umumy tegelek egriliginiň yzygiderliligini üpjün edýär.

sferik LED displeý ekrany3

Birnäçe goýmalar

muzeýler, ylym we tehnologiýa muzeýleri, kärhana sergi zallary, sergi zallary, açyk sferik wideo mahabaty, sferik yşyklandyryş taslamalary we beýleki ýerler

1

Enjam aýratynlyklary

Durnuklylygy gowulaşdyrmak we gurnamagy, sökmegi we tehniki hyzmaty ýeňilleşdirmek üçin plagini birikdirmek;

Gurluşyň gurluşy ýeňil, ýokary takyklyk, çalt ýylylyk ýaýramagy bilen täze guýma alýumin gabygyny kabul edýär;

Öň / arka hyzmat etmek üçin nokat-nokat modul dizaýny;

HD LED wideo diwar modully dizaýny, gurmak we meýdan hyzmaty üçin aňsat;

Birkemsiz baglanyşyk;rahat görmek tejribesini almak üçin takyk modullar.

Üns beriň

SandsLED, müşderilerimize ätiýaçlyk çalyşmak üçin ýeterlik LED displeý modullaryny satyn almagy maslahat berýär.LED displeý modullary dürli satyn alyşlardan gelýän bolsa, LED displeý modullary dürli toparlardan gelip biler, bu bolsa reňk tapawudyna sebäp bolar.

Tehniki spesifikasiýa

Içerki spesifikasiýa
Haryt modeli P3 P4 P5 P6
LED standarty SMD1515 SMD2020 SMD2020 SMD2020
Pixel Pitch 2.9mm-3.2mm 3.91mm-4.mm 4.9mm-5.1mm 5.9mm-6.1mm
Sürüji tertibi 1/22 skaner 1/22 skaner 1/22 skaner 1/22 skaner
Ightagtylyk 1000CD / ㎡ 1000CD / ㎡ 1000CD / ㎡ 1000CD / ㎡
Guty materialy Demir Demir Demir Demir
Iň köp sarp ediş 1000W / ㎡ 800W / ㎡ 800W / ㎡ 800W / ㎡
Ortaça sarp ediş 320W / ㎡ 240W / ㎡ 240W / ㎡ 240W / ㎡
Täzelenme nyrhy ≥ 1920HZ
Gorag derejesi IP43
Çal reňk 1216bit
Daşky spesifikasiýa
Haryt modeli P6 P8 S10
LED standarty SMD2727 SMD22727 SMD3535
Pixel Pitch 5.9mm-6.1mm 7.9mm-8.1mm 9.9mm-10.1mm
Sürüji tertibi 1/8 skaner 1/8 skaner 1/8 skaner
Ightagtylyk 5000CD / ㎡ 5000CD / ㎡ 5000CD / ㎡
Guty materialy Demir Demir Demir
Iň köp sarp ediş 1000W / ㎡ 1000W / ㎡ 1000W / ㎡
Ortaça sarp ediş 320W / ㎡ 320W / ㎡ 320W / ㎡
Täzelenme nyrhy ≥ 1920HZ
Gorag derejesi IP65
Çal reňk 12-16bit

Wideo


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň