• sahypa_banner

Habarlar

>

Kompaniýa habarlary

 • LED displeýiň meýdanyny we ýagtylygyny nädip hasaplamaly?

  LED displeýiň meýdanyny we ýagtylygyny nädip hasaplamaly?

  LED displeý, grafikalary, wideolary, animasiýalary we beýleki maglumatlary elektron ekranlar arkaly görkezmek üçin ýagtylyk çykaryjy diodlary (LED) ýagtylyk beriji elementler hökmünde ulanýan enjamdyr.LED displeýiň ýokary ýagtylygy, az güýji sarp etmegi, uzak ömri, giň v ...
  Koprak oka
 • Wideo konferensiýa LED displeýi näme

  Wideo konferensiýa LED displeýi näme

  Wideo konferensiýa LED displeý, wideo konferensiýa maksatlary üçin ýörite döredilen ýokary çözgütli displeýdir.Adatça şekiliň hilini we kontrast gatnaşygyny hödürleýän uly LED ekrandan ýa-da panelden durýar.Bu displeýler ulanmak üçin niýetlenendir ...
  Koprak oka
 • Kub LED displeýi näme?

  Kub LED displeýi näme?

  Kub LED displeýi, kub şekilli ekran döretmek üçin LED panelleri ulanýan üç ölçegli LED displeýdir.Adatça mahabat ýa-da güýmenje maksatlary üçin ulanylýar, sebäbi özboluşly we çuňňur wizual tejribe berýär.Kub LED displeý mu ...
  Koprak oka
 • Görkeziş aralygy bilen LED displeýiň aralygy arasynda nähili baglanyşyk bar?

  Görkeziş aralygy bilen LED displeýiň aralygy arasynda nähili baglanyşyk bar?

  Görkeziş aralygy bilen LED displeýiň arasyndaky aralyk piksel meýdançasy hökmünde bellidir.Piksel meýdançasy ekrandaky her pikseliň (LED) arasyndaky aralygy aňladýar we millimetr bilen ölçelýär.Umumy düzgün, piksel meýdançasy sma bolmaly ...
  Koprak oka
 • Çeýe LED displeýiň esasy tehniki aýratynlyklary barada?

  Çeýe LED displeýiň esasy tehniki aýratynlyklary barada?

  Egrilikli ekranlar, silindr ekranlar, sferik ekranlar, geýip bolýan ekranlar we lenta ekranlar ýaly dürli çeper we şekilli çeýe LED ekranlary şäher meýilleşdiriş merkezleri, ylym we tehnologiýa muzeýleri we uly göwrümli com ... ýaly sahnalaryň hemme ýerinde görmek bolýar.
  Koprak oka
 • Döredijilik LED displeýi näme?

  Döredijilik LED displeýi näme?

  Döredijilik LED ekranlary adaty däl ýagdaýlar üçin amatly dürli ekran görnüşlerini döretmek üçin birleşdirilip bilner.Mundan başga-da, müşderiler zerurlyklaryna we sebtine laýyk gelýän öz ekranlaryny dizaýn edip bilerler.Üçburçluk, trapezoid we inedördül döredijilik we tapawutly ...
  Koprak oka
 • Inçe Pitch LED displeýiniň peýdalary

  Inçe Pitch LED displeýiniň peýdalary

  Ownuk pikselli LED ekrany, şeýle hem kiçi pikselli ekran ýa-da ultra inçe pyçakly ekran diýlip atlandyrylýar, dürli LED displeýleriň arasynda pes ýagtylyk we ýokary çal reňkli ýokary kesgitli şekillendiriş mümkinçiligini üpjün etmek ukyby sebäpli çalt meşhurlyk gazandy.Bu displeýler köp sanly adwa hödürleýär ...
  Koprak oka
 • LED displeý üçin dogry aralygy nädip saýlamaly?

  LED displeý üçin dogry aralygy nädip saýlamaly?

  LED meýdançasy, adatça millimetrde (mm) LED displeýdäki ýanaşyk LED pikselleriň arasyndaky aralykdyr.LED meýdançasy LED displeýiň piksel dykyzlygyny kesgitleýär, ýagny ekranda bir dýuýmda (ýa-da inedördül metrde) LED piksel sanyny kesgitleýär we möhüm ähmiýete eýe ...
  Koprak oka
 • Custöriteleşdirilen döredijilik LED displeýini nädip saýlamaly

  Custöriteleşdirilen döredijilik LED displeýini nädip saýlamaly

  Customörite görkezilen displeý çözgütleri we amaly programmalary boýunça uly tejribesi bolan Hytaýda ygtybarly “Custom LED” displeý öndürijisi hökmünde SandsLED doly çözgütleri üpjün edip bilýär.Maslahatdan başlap, adaty Led dis dizaýnyna we önümçiligine ...
  Koprak oka
 • Haýsy LED aç-açan ekran iň gowy saýlaw!

  Haýsy LED aç-açan ekran iň gowy saýlaw!

  “LED” aç-açan ekran bilen deňeşdirilende, has giň bazar amaly mümkinçilikleri, awtoulag 4S dükanlary, jübi telefon dükanlary, şaý-sepler dükanlary, marka egin-eşik dükanlary, sport markalary dükanlary, naharhana markasy zynjyr dükanlary, marka amatly zynjyr dükanlary we dürli ekshibi ...
  Koprak oka
 • LED displeýiň täzeleniş nyrhlary näme?

  LED displeýiň täzeleniş nyrhlary näme?

  LED ekranynda telefon ýa-da kamera bilen oýnaýan wideony näçe gezek ýazga geçirmäge synanyşdyňyz, diňe wideony dogry ýazga geçirmegiňiziň öňüni alýan şol bizar ediji setirleri tapmak üçin? Recentlyaňy-ýakynda müşderilerimizden gurşun täzeleniş tizligi barada soraýarlar. ekran, mo ...
  Koprak oka
 • Duýgur inçe LED näme?

  Duýgur inçe LED näme?

  Duýgur inçejik LED displeýi, gysga aralykda ýiti şekilli ýokary çözgütli ≤ 1.8 mm gaty inçe LED çukur displeýidir.Duýgur inçejik displeýler infragyzyl tehnologiýa ýa-da interaktiwligi oýnamak üçin basyş nokady bilen işleýär.Infragyzyl ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2