• sahypa_banner

Habarlar

LED basgançak kärendesi displeý çözgüdi

“LED” displeý tehnologiýasynyň kämillik derejesi bilen dürli sahna konsertleriniň, uly oturylyşyklaryň we möhüm çäreleriň açylyş dabaralarynda giňden ulanyldy.Uly LED ekrany dünýäni wizual zarba berýär we sahna ekranyndaky LED ekranyň täsirlerine we aýratyn effektlerine doly oýnaýar.Şu wagta çenliLED basgançakly kärende ekranyemele geldi.Häzirki wagtda “LED” ekranly ekran görkeziş tehnologiýasynyň kämilleşmegi bilen has köp adam sahna fonunyň talaplaryna ähmiýet berýär we ulanýar.

1. Funksional täsirler

(1) Uly we düşnükli göni ýaýlymlar bilen göni ýaýlym, oturgyç çägini bozýar we çykyşy uzakdan görmegi aňsatlaşdyrýar, şeýlelik bilen göni ýaýlymda audio-wizual toý döredýär.

(2) Ajaýyp sahnalar, haýal hereketiň gaýtalanmagy, ýakyn suratlar we dürli sahna fon şertleriniň tötänleýin üýtgemegi spektaklyň çeper düşünjesini iň ýokary derejä çykarýar.

(3) Hakyky suratlar we haýran galdyryjy saz, düýş ýaly sahna fonuny döretmek üçin ajaýyp birleşýär.

2 öndürijilik we dizaýn

“SandsLED” ekranlary daşky gurşawda hem işläp biler, bu wizual mazmunyň daşarda-da aýdyň we yzygiderli görünjekdigini aňladýar.Sahnanyň fonunda hereket edýän kanwany döredip bilerler we şkafyň dizaýnynda çalt gulplanyp bilerler.Modul we tok üpjünçiligi öň we yzda saklanyp bilner, bu bolsa gurnamagy we tehniki hyzmaty gaty amatly edýär.Şol bir wagtyň özünde, sazlanylýan burçlar bilen örtülen alýumin ýeňil şkaflary ulanýarys we bu şkaflar bökdençsiz bölünip bilner.Kärende ekrany gurmak üçin ýeňil we aňsat, köp iş güýji, maddy çeşmeler we gurnama çykdajylaryny tygşytlap biler.TheLED ekranySahna çärelerinde, çykyşlarda we konsertlerde hökman size täze tejribe getireris.

1505792107955089

“SandsLED” displeýinde ýokary täzeleniş tizligi 3840HZ we ýokary çal şkalasy 16Bit, ýokary hilli lampa monjuklary ekrany gowy we ýokary kesgitleýär, tomaşaçylara ajaýyp wizual tejribe berýär.“SandsLED” kärende displeýinde has ýokary kesgitleme we ýagtylyk we her bir gatnaşyja “öň hatar” oturgyçlar bilen tejribe berip biljek giň gözýetim bar.Sahnada näme bolup geçse-de, her bir çärä gatnaşyjy ony ähli tarapdan görüp biler, bu bolsa işjeňlige gatnaşyjylaryň tejribelerinden doly lezzet almaga kömek eder.

Sahna kärendesi ekranynyň ulanylyş ýeri we gurnama gurşawy ýygy-ýygydan ýüklenmegi we düşürilmegini we gaýtadan ulanylmagyny talap edýändigi sebäpli, önümiň göterijiligi we berkligi üçin talaplar ýokarydyr we transport prosesinde LED ekrany zaýalanmaly däldir.SandsLED-iň kärendesine alýan LED ekran seriýasy ýokary durnuklylyga, berk howpsuzlyga we güýçli zeper garşylygyna eýe.Önümlerimiziň ajaýyp öndürijiligi sebäpli, CE, CCC, FCC we ş.m. ýaly köp sanly halkara şahadatnamalaryny aldyk.

FS (A&B)

Aç-açan ekranyň ulanylyşyTapgyrda

“LED” aýdyň ekrany sahnanyň görnüşine görä dürli usullar bilen gurlup bilner.Gowy tertiplenen asma gurnama we wertikal gurnama, geçirijilik nukdaýnazaryndan adaty LED displeýiň kemçiliklerini ep-esli derejede düzýär.Lighteňil we geçirijilikli artykmaçlyklary bilen, sahnanyň yşyklandyrylyşyny petiklemän, sahna giňişligini has owadan edip, umumy çuňlugy we güýçli perspektiwaly effekti döredip biler.Wideo şekilleri gaýtadan işlenenden soň, sahna has köp gatlak we dinamika goşup, programmanyň öndürijilik ukybyny hasam ýokarlandyryp biler we janly sahnalaryň ýa-da fonlaryň kömegi bilen maglumatlaryň mukdaryndaky sahna gurşawynyň hakykylygyny ýokarlandyryp biler. suratlar.Çykyş wagtynda, LED aç-açan displeý tarapyndan döredilen ajaýyp wirtual şekiller tomaşaçylara simsiz hyýal berýär.

6368313988521771616620733

Gatyň ekranyTapgyrda

Hemmämiziň bilşimiz ýaly, pol kafel ekrany peýda bolmazdan ozal, sahna sahnasynda çümdürilişi azaltmak üçin iň aňsat ýerdir we pol kafel ekranynyň daşky görnüşi umumy sahna düzülişinde poluň çümmegini ep-esli ýokarlandyrýar. , şonuň üçin pol kafel ekrany sahna görnüşlerinde gaty ajaýyp çykyş edýär.Adaty pol bilen deňeşdirilende, LED pol kafel ekranynyň artykmaçlygy baý we dürli görnüşli şekillerde bolýar we poluň interaktiw ekrany ulanyjynyň çümdürilmegini we daşky gurşawyň hakykylygyny ep-esli ýokarlandyrdy.Hakyky dinamiki şekil, ýekeje nagyş sebäpli görüş ýadawlygyna sebäp bolýan adaty pol plitalarynyň kemçiliklerinden we pol plitalaryny çalyşmagyň gymmatlygyndan gaça durýar.Poluň ekrany sahnanyň öndürijilik täsirini doly ulanyp biler.Durmuşa meňzeş surat we saz ajaýyp we döwrebap sahna döretmek üçin ajaýyp birleşýär.Uly we düşnükli janly ekran adamlara çuňňur ses-wizual toý berýär.

63683139885217716166207323

“SandsLED” kärendesi LED displeý şkafynyň ululygy: 500 * 500mm, 500 * 1000mm, 576 * 576mm we dürli piksel meýdançasy.Dürli seriýalardan saýlap bilersiňiz.Kärende LED displeýinde gowy ýylylyk ýaýramagy, ýokary ýagtylyk, pes energiýa sarp edilişi, ýönekeý görnüşi we ultra inçe we ultra-ýagty şkaf bar.Önümiň tozan we suw geçirmeýän ajaýyp öndürijiligi bar.Smoothuwaş görmek tejribesi üçin bökdençsiz birikme we takyk modullar.Modokary modully dizaýn, amatly tehniki hyzmat.

Sahna kärendesi LED monitorlarymyz barada has giňişleýin maglumat almak üçin häzir biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.Şeýle hem, sahna çäreleriňiz, konsertleriňiz we uly oturylyşyklaryňyz üçin iň oňat çözgüt hödürläp bileris.Şol bir wagtyň özünde önümleri islegleriňize görä düzüp bilersiňiz.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Iş wagty: 20-2022-nji oktýabr