• sahypa_banner

Habarlar

Näme üçin aç-açan görkezişler meşhur bolýar?

LED displeý tehnologiýasynyň yzygiderli ösmegi we ösüşi bilen adamlar açyk mahabat metbugatyna has ýokary we has ýokary talaplara eýe bolýarlar we adaty mahabat çyralary, afişalar we beýleki habar beriş serişdeleri adamlaryň täze mahabat ösüşini we islegini kanagatlandyryp bilmedi, şonuň üçin LED displeý çalt boldy täze metbugatyň ösüşinde täze tendensiýa Bu kontekstde aç-açan LED displeý bazaryň islegini kem-kemden eýeleýär, esasanam aýna perde diwar ulanyş meýdanynda has möhüm orny eýeleýär.Häzirki wagtda söwda toplumy, söwda merkezi, 4S dükany, penjire bolsun, tapawudy ýok, aýna nirede bolsa, aýdyň LED displeý üçin bazar bar, şonuň üçin bazaryň gerimi kem-kemden giňelýär.

Aç-açan LED ekrany kem-kemden meşhur bolýar we bazaryň paýy we müşderileriň habardarlygy ýokarlanmagyny dowam etdirýär, ýöne henizem garaşýan ýagdaýynda ýa-da aç-açan displeýi nädip goýmalydygyny bilmeýän köp müşderi bar. sahna dizaýny.Aşakda aýdyň LED displeýiň we amaly gurşawyň we ýeriň artykmaçlyklary barada degişli giriş bar.

未 标 8-3

Makalada aç-açan LED displeýiň artykmaçlyklary bilen tanyşdyrylýar:

1. Highokary aç-açanlyk täsiri , Diňe ýönekeý polat gurluşy;

2. Energiýany tygşytlamak we daşky gurşawy goramak;

3. pleönekeý iş we güýçli dolandyryş.

Sanly sahna dizaýny

Aç-açan LED ekrany, sahna görnüşiniň diwersifikasiýasyna laýyklykda gurlup, güýçli perspektiwaly effekt döredip we tutuş surat meýdanynyň çuňlugyny uzaldyp biler. LED Şol bir wagtyň özünde, sahna dizaýnynda galan boşluga päsgel bermeýär. yşyklandyryşyň asylmagy, belli bir atmosfera we sahna hereket etmegi we mowzugy beýan etmegi üçin.

未 标题 -1

Uly söwda merkezleri

LED aç-açan displeý, häzirki zaman sungat gözelliginiň we söwda merkeziniň gurşawynyň täsirli utgaşmasydyr.Söwda merkezlerinde amaly mümkinçilikleriň giň topary bar we penjirede asylan aç-açan mahabat displeýi täjirçilik mahabatynda gowy rol oýnap biler.Söwda merkezleriniň täsirini owadanlamak üçin LED açyk ekrany dürli şekiller bilen sazlap bolýar.

未 标题 -3

Zynjyr dükanlary

Bölek satuwlar bilen görkezilen sanly belgili senagatyň çalt ösmegi bilen, bölek satyjylar üçin aç-açan LED ekrany, fasadlary gurmak, aýna penjire bezegi, içki bezeg we beýleki ugurlarda has meşhur bolýar we şahsylaşdyrylan dükan şekili sarp edijileri özüne çekip we aýak hereketini artdyryp biler.Üýtgeşik dizaýn usuly, aýdyň LED displeýi dükanyň daşky diwaryndaky adaty LED displeýiň ornuny tutýar we has baý we aýdyň wideo mahabaty dükany salkyn we özüne çekiji edýär.

未 标题 -4

Sergi

Aç-açan LED ekrany önümleri hemme taraplaýyn tanatmak üçin awtoulag sergileri, metbugat konferensiýalary we ş.m. ýaly dürli sergilerde ulanylýar.

未 标题 -5

Gysgaça aýdylanda, LED tehnologiýasynyň ösmegi bilen, media tehnologiýasy gurmak hem böküşleri we öňe gidişlikleri amala aşyrdy, esasanam soňky ýyllarda LED yşyk zolakly ekranyň, aç-açan LED peýda bolmagy bilen has meşhur bolan aýna perde diwar binasyny ulanmakda. asman ekrany we beýleki çözgütler.SandsLED, müşderiler üçin hünär çözgütlerini üpjün etmek üçin gözleg we işläp taýýarlamak, LED displeý ekranlaryny öndürmek, satmak we hyzmat etmekde ýöriteleşendir!


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Iş wagty: 07-2022-nji oktýabr