• sahypa_banner

Habarlar

Buýruk merkezi LED displeý çözgüdi

Maglumat tehnologiýasynyň çalt ösmegi we internetiň meşhurlygy bilen dürli görnüşli buýruk merkeziniň wizuallaşdyryş islegi artdy we wizual giňişleýin buýruk merkezini döretmek üçin LED displeý ulgamlary saýlandy.Döwlet bölümleri we kärhanalar öz maglumat gurluşygynyň depginini çaltlaşdyrýarlar.Maglumat infrastrukturasynyň gurluşygynda buýruk merkezi merkezleşdirilen maglumatlary ýygnamak, maglumatlary derňemek, syýasaty düzmek, çeşmeleri meýilleşdirmek we paýlamak funksiýalaryna eýe bolmaly möhüm bölekdir.Buýruk merkeziniň displeý ekrany çözgüdi, uly ekran dolandyryş programma üpjünçiligi arkaly her dürli şekil we wideo signallaryny çalt işleýär we buýrukda karar berýänlere amatly iş goldawyny görkezip, maglumatlary wizual görkezmek üçin ekrany ekrany görkezýär. köp partiýaly maglumatlara çalt girmek we wakalary takyk we netijeli işlemek üçin merkez.

Ilkinji maglumatlary nädip analiz etmek we karar bermek barada köp adam alada edýär.Şonuň üçin maglumatlary grafiki tertipde görkezip bilýän uly maglumat ekrany açara öwrüldi.Esasy buýruk merkezlerini döredýän uly maglumat ekranynyň meşhurlygy.Elbetde, buýruk merkezindäki maglumat ekranynyň ähmiýeti subutnamadyr!

1

Akylly buýruk merkeziniň LED displeý ulgamy, esasan, gündelik işleriň ylmy gözleglerini we öwredilmegini, wideo howpsuzlygyna gözegçilik ulgamyny, wideo konferensiýa ulgamyny, integrirlenen multimediýa ulgamyny, toplumlaýyn dolandyryş ulgamy, wizual buýruk ulgamy we sanly iş gurluşygy we ş.m. öz içine alýar. her bir iş platformasynyň maglumatlarynyň özara baglanyşygyny amala aşyrmak.

 Şeýlelikde, buýruk merkezini wizuallaşdyrmak programmasy hökmünde LED displeýiň tapawutly artykmaçlyklary näme?

01 Çalt jogap

 Buýruk merkezi çylşyrymly maglumatlary we köp mukdarda maglumatlary görkezýär, şonuň üçin displeý terminaly çalt jogap bermeli we surat mazmunyny hemmetaraplaýyn görkezmeli.

“SandsLED” ekran ekrany, köp maglumata mikrosekunt jogap tizligi, ýokary maglumat akymy we baý, takyk we täsirli integrirlenen maglumat görkeziş interfeýsinde görkezmek üçin has amatly usul monitory arkaly, bitewi buýrugy, meýilnamalaşdyrmagy ýeňilleşdirip bolýar. korrelýasiýa, ýokary netijelilik, bitewilik, güýç bilen ähli buýruk ulgamy seresaply ýerleşdirmäge, aýgytly karar bermäge sebäp boldy.

3

02 Effokary netijelilik we durnuklylyk

Buýruk merkezi köpçülikleýin maglumatlara we çylşyrymly maglumat signallaryna girmek we meýilleşdirmek üçin ygtybarly, durnukly we ygtybarly wizual terminallara laýyk gelmelidir.“SandsLED” displeýleri güýçli iş ukybyna we durnuklylyga, ygtybarlylyga, az energiýa sarp edilişine, uzak ömrüňe, aňsat tehniki hyzmat we beýleki öndürijilige, 24 sagat üznüksiz işlemegi goldaýar we howpsuzlygy we ygtybarlylygy ep-esli ýokarlandyrýan we çalt gaýtadan işlemek hadysalaryna güýçli goldaw berýän ulgamyň artykmaç ätiýaçlyk nusgasyna eýedir. .

6

03 Ajaýyp täsir

Şeýle hem buýruk merkezi pes ýagtylyk, ýokary täzeleniş tizligi, ýokary yzygiderlilik we birmeňzeşlik, pes ses we pes ýylylyk ýaýramagynda ýokary çözgütli, ýokary çal reňkli dikeldiş ekrany üçin gaty ýokary talaplara eýedir.SandsLED displeýinde ýokary çal, ýokary kontrast, reňk yzygiderliligi we birmeňzeşlik artykmaçlyklary bar, şonuň üçin surat beýik we açyk, reňki hakyky, iýerarhiýa duýgusy güýçli we hakyky şekil maglumatlary takyk dikeldilýär, bu bolsa üpjün edýär buýruk bilen baglanyşykly iş üçin täsirli kepillik.

0.1

04 Düşnüksiz tikiş

Häzirki wagtda buýruk merkeziniň uly ekrany ultra ýokary çözgütli uly formatly ekrana laýyk gelmelidir we geografiki maglumatlar, ýol ulgamynyň diagrammasy, howa buludynyň kartasy we panoramik wideo ýaly hakyky wagtda surat maglumatlary ýygnalýar, saklanýar , uly ekranda dolandyrylýar we hödürlenýär we bökdençsiz tikiş SandsLED displeýiniň artykmaçlygydyr.Toplumlaýyn surat, suratlary birlikleriň arasynda bölmekden utanyp biler we birlikleriň arasynda ýagtylyk tapawudy bolmaz, şonuň üçin köp sanly maglumat we maglumatlar içgin we hakykat bilen görkezilip bilner.

0.2

“LED” ýapyk dolandyryş bazary bilen ýüzbe-ýüz bolup, buýruk merkeziniň “LED” ekrany dürli goldaw hyzmatlaryny we çözgüt ulgamlaryny üpjün etmek üçin ekran kärhanalaryna mätäç we häzirki akylly tehnologiýa, AI tehnologiýasy we maglumat tehnologiýasy hyzmat ulgamy bilen çalt ösýär.Bu üýtgeşiklik, häzirki LED displeý kärhanalarynyň "tehnologiýadan, önümlerden ulgam hyzmatlaryna we çözgütlerine çenli" ähli taraplaýyn innowasiýa ukybyna has köp üns bermelidigini talap edýär.Bir söz bilen aýdylanda, esasy tehnologiýa innowasiýasy, kärhana ulgamynyň hyzmat mümkinçiliginiň çaltlaşdyrylan bäsdeşligi bilen birlikde, kärhanalara işjeň jogap bermegi talap edýän ýapyk LED displeý bazary bäsleşiginiň esasy sözlerini emele getirer.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Iş wagty: 26-2022-nji oktýabr