• sahypa_banner

Önümler

Taksi iň ýokary LED displeýi

Gysga düşündiriş:

“SandsLED” açyk taksi awtoulagynyň ýokarky üçekli LED displeýlerinde çalt ýylylyk ýaýramagy, ýokary suw geçirmeýän täsiri, ýokary reňkli köpelmegi, uly görüş burçy, az sarp ediş güýji, ajaýyp görnüşi we ýönekeý gurluşlary we ultra inçe we ultra-ýagty şkaf bar.Ajaýyp tikiş bolup biler.Islege görä bölüniş kombinasiýasy islendik ululykdaky modelleri düzüp bolýar.

Açyk taksi awtoulagynyň ýokarky üçegi LED displeýi elektron media mahabatynyň täze görnüşidir we maksat, aşa tygşytly täsirli torly akylly, sanly açyk metbugatyň täze neslini döretmekdir.Bu metbugat açyk, elektronika, ykjam we Wi-Fi we ş.m.


Önümiň jikme-jigi

Lighteňil we amatly gurnama

Önümler daşamakda we gurnamakda amatly, bu zähmet çykdajylaryny tygşytlaýar, dogry birleşdirilýär, gurulýar we aýrylýar.

Içki kabel birikmesi bilen çalt ýygnanyp, taksiniň ýokarky üçegine gönüden-göni çarçuwasyz gurup bolýar.

led-taksi-ýokarky-üçek-displeý-imagesfeatur2

Ajaýyp ussatlyk

Ultra inçe we ultra-ýeňil dizaýny, ajaýyp görnüşi we ýönekeý gurluşlary bolan açyk taksi üçekli LED displeý, ekranyň agramyny we giňişligini azaltmak üçin Die-case Alýumin şkafyndan ýasalýar,

şeýlelik bilen agram göterijini ep-esli azaldy.Mundan başga-da, dizaýn ekranyň çaýkanýan ekran hadysasynyň täsirli öňüni alyp biler.

led-taksi-ýokarky-üçek-displeý-imagesfeatur4

Gowy dizaýn sowadyş ulgamy

Açyk taksiniň üçegi LED displeýinde enjamyň ýokary temperaturada we ýokary çyglylyk şertlerinde has ygtybarly işlemegine mümkinçilik berýän ýörite sowadyş ulgamy dizaýny bar.

“SandsLED” açyk taksi awtoulagynyň ýokarky üçegi, IP65 suw geçirmeýän tizlikli LED displeýleri: Çylşyrymly açyk şertlerde işläp biler.

Açyk-suw geçirmeýän-goşa-gapdal-4G-USB-WiFi-P2-taksi-ýokarky üçek-LED-mahabat-görkeziş-wideo-diwar (2)

Goşmaça goldaw meýilnamasy

Kamera, kabel, kompýuter, 5G, WIFI tehnologiýasy, bulut ýaýlymyna gözegçilik we ş.m. saýlanyp bilner.Daşky taksiniň ýokarky üçegi LED displeý,

täjirçilik mahabat aragatnaşygynyň islegini kanagatlandyrmak üçin fleş, suratly wideo we tekst ýaly maglumat görnüşlerini goldaýar,

şäher durmuşy bilen düýpgöter baglanyşykly habar habary, şeýlelik bilen tomaşaçylaryň metbugata garaşlylygyny ýokarlandyrýar we metbugatyň janlylygyny saklaýar.

led-taksi-ýokarky-üçek-displeý-imagesfeatur3

Mahabat wideosyny oýnamak üçin taksiniň ýokarky ekranyny nädip ulanmaly?

Sanly belgili taksi ýokarky mahabat LED displeýi el bilen ýa-da uzakdan dolandyryp bolýar.Ekrany hakyky wagtda dolandyrmak üçin jübi telefonyňyz ýa-da ipad ýa-da uzakdaky 4G arkaly wideo mahabatlaryny, tekstleri ýa-da suratlary oýnap bilersiňiz.

Bu ýerde size birnäçe ädim ädýäris:

(1) Ilki bilen hasaby hasaba almaly.

(2) Ikinjiden, WIFI we 4G ýaly ileri tutulýan dil we birikme görnüşi ýaly ekrany işletmek üçin zerur programma üpjünçiligini guruň we guruň.

(3) Öň döreden hasabyňyza giriň.Mahabat ekranynda oýnamak isleýän programmanyň faýllaryny ýükläň.Wideo programmasyny oýnamak üçin ýazdyrmazdan ozal redaktirlemeli.

Taksi ýokary LED displeýini nädip gurmaly?

Islendik ulagda taksi LED displeýi oturdylyp bilner.Iň ýaýran usul, ulagyň ýokarsyndaky üçek tekerine ýerleşdirilýär.Bu usul taksiniň LED displeýlerini aňsat ýygnamaga we sökmäge mümkinçilik berýär.

Anotherene bir gurnama usuly, deşikleri we boltlary burawlap, ulagyňyzyň üçegindäki ekrany gönüden-göni dakmakdyr.

Bu ýerde LED taksiniň üçek belgisini guranyňyzda goşmaça batareýalara zerurlyk ýok.12V batareýaly ulag bolsa taksiniň LED mahabat displeýini gönüden-göni güýçlendirip biler.Mundan başga-da, islän wagtyňyz ekrany açyp ýa-da öçürip bilersiňiz.

Birnäçe goýmalar

led-taksi-ýokarky-üçek-displeý-imagesfeatur5

Enjam aýratynlyklary

Durnuklylygy gowulaşdyrmak we gurnamagy, sökmegi we tehniki hyzmaty ýeňilleşdirmek üçin plagini birikdirmek;

Gurluşyň gurluşy ýeňil, ýokary takyklyk, çalt ýylylyk ýaýramagy bilen täze guýma alýumin gabygyny kabul edýär;

Öň / arka hyzmat etmek üçin nokat-nokat modul dizaýny;

HD LED wideo diwar modully dizaýny, gurmak we meýdan hyzmaty üçin aňsat;

Birkemsiz baglanyşyk;rahat görmek tejribesini almak üçin takyk modullar.

Üns beriň

SandsLED, müşderilerimize ätiýaçlyk çalyşmak üçin ýeterlik LED displeý modullaryny satyn almagy maslahat berýär.LED displeý modullary dürli satyn alyşlardan gelýän bolsa, LED displeý modullary dürli toparlardan gelip biler, bu bolsa reňk tapawudyna sebäp bolar.

Tehniki spesifikasiýa

MODEL TA-P 3 TA-P 4 TA-P 5
Piksel meýdançasy 3mm 4mm 5mm
LED konfigurasiýasy SMD 3in1 SMD 3in1 SMD 3in1
LED görnüşi SMD1415 SMD1921 SMD2727
Ölçeg (mm)) 960x320x2 960x320x2
960x320x2
Ekranyň çözgüdi (nokat) 312x104x2 240x80x2 192x64x2
Umumy ölçeg (mm) 1050 (L) x190 (W) x400 (H) 1050 (L) x190 (W) x400 (H) 1050 (L) x190 (W) x400 (H)
Kabinetiň agramy (kg) 24 24 24
Işleýiş temperaturasy (℃) -30 ~ 50 -30 ~ 50 -30 ~ 50
Ightagtylyk (cd / ㎡) > 4000 > 4000 > 4000
Quygylygy täzeläň (Hz)
201920 201920 201920
Giriş naprýa .eniýesi (V) DC 9 ~ 36 DC 9 ~ 36 DC 9 ~ 36
Durmuş (sagat) > 100,000 > 100,000 > 100,000
Gaýtadan işlemek 16bit 16bit 16bit
Burçy görmek (deg) Gorizontal≥120 °, Dikligine120 °
Gorag IP65

Wideo


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň