• sahypa_banner

Önümler

Sport meýdançasynyň ykjam skor tagtasy LED displeýi

Gysga düşündiriş:

Oorapyk we açyk ykjam skor tagtasy LED displeýiniň iň uly artykmaçlygy, ulanyş gurşawyňyza görä erkin hereket edip, açyk ýa-da içerde bolsun, dürli ulanylyş ssenarilerine duşup biler.Kabinetiň düýbünde 360 ​​derejeli uniwersal tigirler bar, bu işlemek we gurmak üçin köp wagt tygşytlamaga kömek eder.Dürli piksel çukurlaryny islegleriňize görä düzüp bileris.


Önümiň jikme-jigi

Ajaýyp öndürijilik

Gurlan ýagtylygy sazlamak funksiýasy, ýagtylygyny we düşnükliligini ýagtylyga we howa şertlerine görä awtomatiki düzer,

her kim ekranyň görkeziş täsirine täsir etmezden has rahat görüner ýaly.Göni gün şöhlesiniň gurşawynda,

wideolary, suratlary, tekstleri we beýleki mazmuny gaty gowy görkezip biler.Howanyň we daşky gurşawyň pes ýagtylygy we pes görünişi bilen,

ekranyň täsirine kän bir täsir etmezden henizem aýdyň görünýär.Lightagtylyk we howa täsir etmeýär.

led-sport-display-imagesfeatur1

Durnuk aýratynlygy

“LED” displeýiniň öndürijiligi has durnukly bolsa, ömri has uzyn bolar we soňraky ulanylanda az problemalar bolar.SandsLED önümiň hiline gözegçilik etmekde gaty berk.

Ilki bilen önümlerimiziň hilini üpjün etmek üçin iň oňat materiallary ulanýarys.Ikinjiden, ýazgylar we barlaglar her önümçilik baglanyşygynda geçirilýär.

Ahyrynda, her gezek iberenimizde, çyra monjuklarymyzyň hersiniň iberilmezden ozal gaty gowydygyna göz ýetirmek üçin ýeterlik uzak garrylyk synagyny geçirmeli.

led-sport-display-imagesfeatur2

Söwda gymmaty

Ylmyň we tehnologiýanyň çalt ösmegi bilen adaty metbugat tagtasy we maglumat ýaýratmak görnüşleri indi adamlaryň isleglerini kanagatlandyryp bilmez.

Açyk reňkleri we düşnükli şekilleri sebäpli LED displeýleri tomaşaçylara ajaýyp wizual effektler berýär,

tomaşaçylaryň gatnaşygyny ep-esli gowulandyrýar we täjirlere has köp täjirçilik gymmaty getirip biler.

led-sport-display-imagesfeatur5

Birnäçe goýmalar

Oorapyk we açyk basketbol meýdançalarynda, futbol meýdançalarynda we dürli sport çärelerinde ulanylyp bilner.

öňdebaryjy sport-displeý-şekiller

Enjam aýratynlyklary

Durnuklylygy gowulaşdyrmak we gurnamagy, sökmegi we tehniki hyzmaty ýeňilleşdirmek üçin plagini birikdirmek;

Gurluşyň gurluşy ýeňil, ýokary takyklyk, çalt ýylylyk ýaýramagy bilen täze guýma alýumin gabygyny kabul edýär;

Öň / arka hyzmat etmek üçin nokat-nokat modul dizaýny;

HD LED wideo diwar modully dizaýny, gurmak we meýdan hyzmaty üçin aňsat;

Birkemsiz baglanyşyk;rahat görmek tejribesini almak üçin takyk modullar.

Üns beriň

SandsLED, müşderilerimize ätiýaçlyk çalyşmak üçin ýeterlik LED displeý modullaryny satyn almagy maslahat berýär.LED displeý modullary dürli satyn alyşlardan gelýän bolsa, LED displeý modullary dürli toparlardan gelip biler, bu bolsa reňk tapawudyna sebäp bolar.

Wideo


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň