• sahypa_banner

Önümler

RO-C seriýaly kärende LED displeýi

Gysga düşündiriş:

RO-1000mm kärendesine alnan LED displeý has ýokary kesgitleme we ýagtylyga eýe bolup, tomaşaçylaryň gatnaşygyny artdyrmaga kömek edýär.“SandsLED” ekranlary daşky gurşawyň aşagynda hem işläp biler, bu bolsa açyk howada-da wizual mazmunyň aýdyň we yzygiderli görünjekdigini aňladýar.Çäge kärendesi LED displeýi sahna fonunda hereket edýän kanwany döredip biler we gurnamak we hyzmat etmek üçin amatlydyr.“Die-Casting” kabinetini sazlap boljak burçlar bilen ulanýarys we bu kabinet bökdençsiz bölünip bilner.“SandsLED” kärendesine alnan LED displeýi gurmak we goldamak aňsat, bu siziň üçin köp işçi güýjüni, maddy serişdeleri we gurnama çykdajylaryny tygşytlap biler.Biz tarapyndan üpjün edilen kärendesine alnan LED ekrany, çykyşlaryňyza, konsertleriňize we çykyşlaryňyza hökman täze tejribe getirer.

Kabinetiň ölçegi: 500 × 500;500 × 1000

Piksel meýdançasy: 1,9mm, 2.6mm, 2.9mm, 3.9mm, 4,8mm,

Goýmalar: Sahna, konferensiýa, sergi, wakalar, konsert we ş.m.

 


Önümiň jikme-jigi

Çuňňur tejribe

Kärende LED displeýlerimiz giň gözýetime eýedir we çärelere gatnaşýanlaryň hemmesi üçin "öň hatar" oturgyçlary üpjün edip biler.

Sahnada näme bolup geçse-de, her gatnaşyjy ony ähli tarapdan görüp biler.

Bu, çärä gatnaşyjylaryňyza tejribelerinden doly lezzet almaga kömek eder.

led-renta-display-ro-c-imagesfeature9

Ajaýyp öndürijilik

Die panelli alýumin çarçuwasy, ähli paneller bir ýere jemlenende, panelleriň arasynda boşlugyň ýokdugyny üpjün etmek üçin ultra inçe we ykjam panelleriň arasynda ulanylýar.

3840HZ-iň ýokary täzelenmesi we ýokary hilli lentalar ekrany ýokary kesgitleýär,

we tomaşaçylara ajaýyp wizual tejribe getiriň.

led-rent-display-ri-a-imagesfeature

Şekilli bölüniş we burç sazlanylýar

“SandsLED” kärendesi LED displeýi öň we yzky tehniki hyzmat bolup biler.Gurnamak we tehniki hyzmat etmek gaty ýönekeý, bu siziň üçin köp wagt we gurnama we tehniki hyzmat çykdajylaryny tygşytlap biler.

Dieeňil düşýän kabinet aňsat hereket edýär.Dürli amaly ssenariýalaryna uýgunlaşyp biler.

“SandsLED” müşderiler üçin zerurlyklaryna görä ýöriteleşdirilen LED displeý çözgütlerini hem berip biler.

led-rent-display-ro-c-imagesfeature

Birnäçe gurnama

“Die-casting” alýumin dizaýnlary bilen, “SandsLED” displeýi, her dürli programma üçin amatly diwara gurlan, çarçuwaly gurnama we asma gurnama ýaly birnäçe gurnamany goldaýar.

led-renta-display-ro-c-imagesfeature2

Birnäçe goýmalar

Sahna, konferensiýa, sergi, wakalar, konsert, metbugat konferensiýasy, sergi we ş.m.

led-renta-display-ro-c-imagesfeature5

Enjam aýratynlyklary

Durnuklylygy gowulaşdyrmak we gurnamagy, sökmegi we tehniki hyzmaty ýeňilleşdirmek üçin plagini birikdirmek;

Gurluşyň gurluşy ýeňil, ýokary takyklyk, çalt ýylylyk ýaýramagy bilen täze guýma alýumin gabygyny kabul edýär;

Öň / arka hyzmat etmek üçin nokat-nokat modul dizaýny;

HD LED wideo diwar modully dizaýny, gurmak we meýdan hyzmaty üçin aňsat;

Birkemsiz baglanyşyk;rahat görmek tejribesini almak üçin takyk modullar.

Üns beriň

SandsLED, müşderilerimize ätiýaçlyk çalyşmak üçin ýeterlik LED displeý modullaryny satyn almagy maslahat berýär.LED displeý modullary dürli satyn alyşlardan gelýän bolsa, LED displeý modullary dürli toparlardan gelip biler, bu bolsa reňk tapawudyna sebäp bolar.

Tehniki spesifikasiýa

Model S1.95 S2.6 S2.9 S3.9 S4.8
Pixel Pitch S1.95 S2.6 S2.9 S3.9 S4.8
Kabinetiň ululygy (mm * mm * mm) 500 * 500 500 * 500, 500 * 1000 500 * 500, 500 * 1000 500 * 500, 500 * 1000 500 * 500, 500 * 1000
Gorizontal görmek burçy (dereje) 160 160 160 160 160
Dik görmek burçy (dereje) 140 140 140 120 120
Ightagtylyk (cd / m2) 800-1000 1000 1000 1000 1000
Täzeleme nyrhy (Hz) 3840 3840 3840 3840 3840
Iň köp sarp ediş (W / ㎡) 560 440 440 450 450
Ortaça sarp ediş (W / ㎡) 200 150 150 160 160
Goragdan goramak IP20 IP20 IP20 IP20 IP20
Iş gurşawy INDOOR / OUTDOOR INDOOR / OUTDOOR INDOOR / OUTDOOR INDOOR / OUTDOOR INDOOR / OUTDOOR

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň