• sahypa_banner

Habarlar

Täze bölek dükany üçin LED displeý çözgüdi

Täze bölek dükany üçin LED displeý çözgüdi

Täze bölek dükanyňyzyň ýeke özi ýa-da söwda merkeziniň bir bölegi bolsun, dükanyňyza adamlary çekmek elmydama möhümdir we müşderileri özüne çekmegiň iň aňsat usullaryndan biri LED displeýleridir.Dükanyňyzy ýagtylandyrmagyň wagty geldi.

Elektron söwdanyň hüjümine garamazdan, müşderileriň ünsüni özüne çekip, dinamiki mahabatlary oýnaýan LED displeýleri bilen haýran galdyryp bilersiňiz.“LED” displeýlerimiz bilen işiňizi köçeden ýa-da söwda merkezinden tapawutlandyryp bilersiňiz we dükanyňyzda müşderilere has gowy tejribe berip bilersiňiz.
köçe uly ekran

Hytaýyň Şençzhenen şäherinde ýerleşýän “BOJUE FOTOS” üçin açyk LED displeý, 50M2 (Sitata alyň)

 

Köçede, dükanyň penjiresinde ýa-da sergi otagynda bolsun, SandsLED marka söwda dükany üçin iň oňat LED displeýi saýlamak üçin dogry çözgüt hödürlemäge kömek edýär!

zynjyr dükanynyň penjiresi

Içerki dükan penjiresiniň LED displeý çözgüdi (Sitata alyň)

SandsLED müşderileriňiz üçin ajaýyp tejribe döretmäge kömek edip biler.Bölek satuw LED displeýlerimiz ýokary hilli çözgüt we köpugurlylygy hödürleýär.Iň amatly aralyk üçin inçe piksel meýdançalary bar.Oorapyk ýa-da açyk displeý gerek bolsa-da, sizi ýapdyk.

zynjyr dükany üçin aç-açan displeý çözgüdi

Zynjyr dükany üçin aç-açan görkeziş çözgüdi.(Sitata alyň)

Täze bölek dükanyňyz üçin öňdebaryjy çözgütlerimiz:

Markaňyzy has özüne çekiji etmek üçin bölek satuw dükanyňyzyň içinde ýa-da daşynda LED ekranlary gurmak üçin dogry ýer tapyň

zynjyr dükany üçin ýöriteleşdirilen görkeziş

Sport zynjyry dükany üçin LED displeý çözgüdi

Saýlawlary ara alyp maslahatlaşmak ýa-da sitata soramak üçin biziň bilen habarlaşyň.

marka mahabaty

Dürli LED displeýler arkaly öz markaňyzy köpçülige tanadyp bilersiňiz.Dükanyňyzyň taryhy ýa-da işiňiz barada üýtgeşik bir zat oýnamak bilen, müşderilere kimdigiňizi aýdyp bilersiňiz we gatnaşygyny artdyryp bilersiňiz.

dükanyňyzy öňdebaryjy displeý-3 bilen marka ediň
dükanyňyzy öňdebaryjy displeý-9 bilen marka ediň

Zynjyr dükany üçin döredijilikli LED displeý çözgüdi.(Sitata alyň)

 

Araba bahasyny ýokarlandyrmak
Yşyk-diodly indikatorlar tehnologiýanyň beýleki görnüşlerine garanyňda has ýagty displeýleri üpjün edýär.Müşderiler ekrandaky habarlaryňyzy aňsatlyk bilen görüp bilerler.Mahabatlandyrma ýa-da täze hyzmat açsaňyz, LED ekranyňyz ony aňsatlyk bilen mahabatlandyryp biler.Islän wagtyňyz görkezilýän zady üýtgedip bilersiňiz ýa-da habarlaryňyzyň arasynda islän wagtyňyz üýtgedip bilersiňiz.Şol bir wagtyň özünde birnäçe önüm mahabatyny işleýän bolsaňyz, mahabatyň mazmuny bilen birlikde her önümiň üstünden aýlanyp bilersiňiz.Sanly LED displeýler baý we dinamiki maglumatlary berýär, sürüjiniň täsirine we müşderiniň çykdajylaryna täsir edýär.

Saýlawlary ara alyp maslahatlaşmak ýa-da sitata soramak üçin biziň bilen habarlaşyň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Iş wagty: Iýun-02-2022